Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

Φορολογικός διαιτητής - Νέα Ανεξάρτητη Αρχή για ταχύτερη διεκπεραίωση των διαφορών µε την Εφορία


Φορολογικό διαιτητή σχεδιάζει να καθιερώσει το υπουργείο Οικονοµικών προκειµένου να ξεπεράσει τον σκόπελο των καθυστερήσεων στην είσπραξη φόρων και προστίµων.
Το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονοµικό επιτελείο και θα περιληφθεί στο υπό κατάθεση φορολογικό νοµοσχέδιο προβλέπει τη δηµιουργία µιας νέας Ανεξάρτητης Αρχής εξωδικαστικού συµβιβασµού, ......στην οποία θα µπορεί να προσφύγει κάθε φορολογούµενος που αµφισβητεί τα αποτελέσµατα των φορο-ελέγχων και την οικονοµική ετυµηγορία των ελεγκτικών µηχανισµών.

Η Αρχή αυτή, η οποία θα λειτουργεί στα πρότυπα της εργατικής διαιτησίας, τηρώντας όµως ίσες αποστάσεις ανάµεσα σε ελεγκτικούς µηχανισµούς και φορολογουµένους µε βάση τους ισχύοντες νόµους, θα αποφασίζει µέσα σε διάστηµα 90 ή το πολύ 120 ηµερών για το ποια πλευρά έχει δίκιο.

Βασικό κίνητρο για την προσφυγή των φορολογουµένων στη διαιτησία θα είναι το µικρότερο ποσό προκαταβολής επί του προστίµου που έχει επιβληθεί έναντι της κλασικής προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη, η οποία επίσης θα παραµένει ενεργή – αλλά ακριβότερη επιλογή.

Με τον τελευταίο φορολογικό νόµο, το ποσό της προκαταβολής που πρέπει να καταβάλει ο φορολογούµενος για να προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη αυξήθηκε στο 25% και µε το νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης αυξάνεται στο 50% (επί των βεβαιωµένων φόρων και προστίµων που έχουν προκύψει από τον έλεγχο). Ετσι, για να διευθετήσει κάποιος φορολογούµενος διά της δικαστικής οδού τις διαφορές του µε τις ελεγκτικές αρχές, θα πρέπει να πληρώσει το µισό των φόρων και προστίµων που του επιβλήθηκαν. Επιπρόσθετα, µε τα σηµερινά δεδοµένα, η εκδίκαση της υπόθεσης απαιτεί 8 µε 12 χρόνια, εποµένως, αν πράγµατι ο φορολογούµενος έχει δίκιο, θα αργήσει πολύ να το βρει...

Δύο πλεονεκτήµατα
Τα δύο βασικά πλεονεκτήµατα του φορολογικού διαιτητή θα έχουν να κάνουν ακριβώς µε το χρήµα και τον χρόνο. Για την προσφυγή στη διαιτησία το ποσό της προκαταβολής που θα απαιτείται υπάρχει εισήγηση να µειώνεται στο µισό (µεταξύ 20% και 30%), ενώ και η επίλυση της διαφοράς σε διάστηµα έως 120 ηµερών εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει υπέρ του νέου θεσµού για όσους πραγµατικά θέλουν να λύσουν τις φορολογικές τους διαφορές και δεν χρησιµοποιούν τις προσφυγές µόνο για να κερδίσουν χρόνο.

Σήµερα, στα δικαστήρια εκκρεµούν περίπου 150.000 δίκες φορολογικού περιεχοµένου, η εκδίκαση των οποίων απαιτεί 8 µε 12 χρόνια και τα έσοδα του ∆ηµοσίου που λιµνάζουν από αυτές τις υποθέσεις στις αίθουσες των δικαστηρίων αγγίζουν τα 33 δισ. ευρώ. Με την καθιέρωση της φορολογικής διαιτησίας, αρµόδια στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών εκτιµούν ότι θα επιταχυνθεί η είσπραξη εσόδων καθώς το µέτρο θα δράσει συµπληρωµατικά στο νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης για τις φοροδίκες εξπρές, το οποίο µεταξύ άλλων οδηγεί σε:

n Ταχύτερη έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων. ∆ιαφορές έως 150.000 ευρώ θα δικάζονται από το Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. Θα επιτρέπεται µόνο αναίρεση. ∆ιαφορές από 150.000 ευρώ και άνω θα δικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από το ∆ιοικητικό Εφετείο. Αναίρεση επιτρέπεται. Με τις ρυθµίσεις αυτές θα συντµηθεί ο χρόνος εκκρεµοδικίας (8 έως 12 χρόνια) και η τελεσίδικη απόφαση θα εκδίδεται το αργότερο µέσα σε 3 χρόνια από την κατάθεση της προσφυγής. n Χρονική οριοθέτηση της προσωρινής διαταγής που χορηγείται από τον δικαστή στις φορολογικές και τελωνειακές δίκες. Αν ο δικαστής χορηγήσει προσωρινή διαταγή, αυτή θα έχει ισχύ για 30 ηµέρες. Μέσα σε αυτό το διάστηµα θα πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αναστολής, διαφορετικά η προσωρινή διαταγή παύει να ισχύει. Αν συζητηθεί µέσα στις 30 ηµέρες η αίτηση αναστολής, η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να εκδοθεί επίσης µέσα σε 30 ηµέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: