Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

Υπεγράφη το Σχέδιο ΠΔ για την ίδρυση οικονομικής αστυνομίας

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Τροποποίηση διατάξεων


Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.......

1.    Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΥΠ.Ο.Α.) έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που έχουν ποινικό χαρακτήρα και ιδίως οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.

2.    Η ΥΠ.Ο.Α. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α.    Στο    Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αφορούν, ιδίως:

(1)    Στην καθ' οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση της δημόσιας περιουσίας.
(2)    Στην καθ' οιονδήποτε τρόπο αυθαίρετη καταπάτηση ανταλλάξιμων και δημοσίων κτημάτων, δασικών εκτάσεων, κρατικών εγκαταστάσεων και άλλων ακινήτων.
(3)    Στην αδιαφανή, παράνομη ή εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων.

(4)    Στη σκοπούμενη καταστροφή ή φθορά κινητής ή ακίνητης δημόσιας περιουσίας, μέσων, υλικού και εγκαταστάσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών καθώς και Επιχειρήσεων, Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων, Σωματείων και Συλλόγων στα οποία συμμετέχει το Δημόσιο ή επιχορηγούνται από το Κράτος και την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, εφόσον η απειλούμενη ή επελθούσα βλάβη είναι ιδιαιτέρως σημαντική ή τα συνολικά αποτελέσματα της πράξης επιφέρουν σοβαρή αναστάτωση στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας.
(5)    Σε κάθε παράνομη πράξη από την οποία απειλείται σοβαρά ή βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον και η εθνική οικονομία γενικότερα.

β. Στο Τμήμα Προστασίας Οικονομίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων τα οποία επιφέρουν βλάβη στα έσοδα του δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς, όπως:

(1)    Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παράνομη νομιμοποίηση εσόδων.

(2)    Η παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων.

(3)    Οι οιεσδήποτε παράνομες συναλλαγές ή δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των Πιστωτικών και Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ
Α' - 178) των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Ομίλων όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' - 166), και του χρηματοπιστωτικού τομέα γενικότερα.

(4)    Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και διακίνηση χρήματος.
(5)    Η παραβίαση κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αγοράς και ιδίως οι εναρμονισμένες πρακτικές ως προς τις τιμές των προϊόντων.
(6)    Οι παραβάσεις που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, Οργανισμών, Πρακτορείων ή άλλων Φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο.
(7)    Κάθε άλλη οικονομική παράβαση με ποινικά χαρακτηριστικά από την τέλεση της οποίας βλάπτονται τα δημόσια έσοδα και προκαλούνται σημαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά.

γ. Στο Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, όπως:
(1)    Η απόκρυψη ή σκόπιμη αλλοίωση φορολογητέας ύλης ή άλλων στοιχείων, προς το σκοπό αποφυγής του φορολογικού ελέγχου ή μείωσης των προβλεπομένων από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις φόρων και εισφορών.
(2)    Η λαθραία εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και άλλων προϊόντων.
(3)    Η μη έκδοση των προβλεπομένων αποδείξεων, δελτίων και παραστατικών κατά την πώληση και τη διακίνηση προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

δ. Στο Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη παραβάσεων σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Περίθαλψης των πολιτών, όπως:

(1) Η μη καταβολή των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εταιρείες, Οργανισμούς και γενικά από κάθε υπόχρεο προς τούτο.

(2) Οι παράνομες συνταγογραφήσεις.
(3)    Οι ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις από τις οποίες επέρχεται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του δημοσίου γενικότερα.
(4)    Η μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών.
(5)    Οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, βοηθημάτων και υλικών.

(6)    Η χρήση εικονικών, πλαστών ή ψευδών στοιχείων, δικαιολογητικών και γνωματεύσεων για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη δικαιούχους.
(7)    Η χρήση παραποιημένων ή αναληθών δικαιολογητικών ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, προς το σκοπό χορήγησης ή λήψης παροχών από οποιονδήποτε Φορέα ή Οργανισμό ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας.
(8)    Οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος των Οργανισμών, Φορέων, Ταμείων και Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Υπηρεσίες και Φορείς παροχής ιατρικής φροντίδας.

3. Η ΥΠ.Ο.Α. προς το σκοπό εκπλήρωσης της αποστολής της συνεργάζεται με το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και τις άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, στελεχώνεται με το αναγκαίο αστυνομικό και επιστημονικό προσωπικό και εξοπλίζεται με τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα. Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής της δράσης δύναται να έχει πρόσβαση στα αρχεία οποιασδήποτε Αστυνομικής Υπηρεσίας, καθώς και σε αρχεία άλλων Υπηρεσιών, Αρχών, Οργανισμών και Φορέων, εφόσον η έρευνα σ' αυτά είναι αναγκαία για τη διερεύνηση παραβάσεων στις οποίες έχει επιληφθεί. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται σχετικά ο προϊστάμενος των εν λόγω Υπηρεσιών, ο οποίος οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Επίσης, η ΥΠ.Ο.Α. συνεργάζεται με αντίστοιχες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Φορείς της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και άλλων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: