Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Τo πρόγραμμα έχει σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων...

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του κάθε προγράμματος, όπως αναφέρεται στην
επίσημη προδημοσίευση του.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ANΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Άξονας 2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ»
Μέτρο 2.8.2: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Των Νέων»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενίσχυση νέων ανδρών και γυναικών που γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά αξιοποιώντας τις
γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Όλη η επικράτεια

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Νέοι και Νέες που γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01.01.2008 μέχρι και τις 04.03.09 που είναι η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες προέρχονται από τους κλάδους μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ανακύκλωσης εκτός εξαιρέσεων

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3),
καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Διαμόρφωση Χώρων
Προβολή – Προώθηση
Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 € – 200.000 € για μεταποίηση και ανακύκλωση
30.000 € – 100.000 € για υπηρεσίες και τουρισμό
30.000 € – 80.000 € για εμπορικές επιχειρήσεις

Κατηγορίες Δαπανών – Ανώτατο Όριο
Ανώτατο Όριο
• Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού
• Διαμόρφωση Χώρων - Κτηριακά
Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του υποβαλλόμενου
Προϋπολογισμού
• Προβολή – Προώθηση & Άλλες Δαπάνες
Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του υποβαλλόμενου
προϋπολογισμού
• Σύνταξη Πρότασης και Φακέλου Υποβολής
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού
• Επίβλεψη Υλοποίησης του Έργου
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για την διακίνηση
υλικών, εμπορευμάτων κ.τ.λ. με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 €

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιχορήγηση 50%
Τραπεζικός δανεισμός μέχρι 30%
Ίδια συμμετοχή όχι λιγότερο από 20%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Υποβολή προτάσεων στον ΕΟΜΜΕΧ από 15/06/2009
μέχρι 14/09/2009

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013
(ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
‘‘Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013’’ (ΕΠΑΝ ΙΙ...

και του προγράμματος ‘‘Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013’’, τα οποία έχουν ως κεντρικό
αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και
της καινοτομίας των επιχειρήσεων, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σας
παρουσιάζει συνοπτικά τις μέχρι σήμερα ανακοινωθείσες δράσεις. Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν σε όλες τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στους κυρίους Λάμπρο
Σαμαρτζή 26410 74621, Κωνσταντίνο Καρρά 26410 74622 και Ιωάννη Ζάβρα
26410 74623.

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Τo πρόγραμμα έχει σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω
χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ενίσχυση γυναικών που γεννήθηκαν από το 1954
μέχρι και το 1991 και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά
αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους

ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Όλη η επικράτεια

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : Γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1954
μέχρι και το 1991 και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από
01.01.2008 μέχρι και τις 04.03.09 που είναι η ημερομηνία προδημοσίευσης του
προγράμματος.
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες προέρχονται από τους κλάδους
μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ανακύκλωσης εκτός
εξαιρέσεων
Ενημερωτικό Δελτίο μελών
Ενημέρωση για τα νέα Προγράμματα από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας


Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του
προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα
εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που
φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :
Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Διαμόρφωση Χώρων
Προβολή – Προώθηση
Άλλες 1απάνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 € – 200.000 € για μεταποίηση και ανακύκλωση
30.000 € – 100.000 € για υπηρεσίες και τουρισμό
30.000 € – 80.000 € για εμπορικές επιχειρήσεις

Κατηγορίες Δαπανών – Ανώτατο Όριο

Ανώτατο Όριο
• Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου
Προϋπολογισμού
• Διαμόρφωση Χώρων - Κτηριακά
Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του υποβαλλόμενου
Προϋπολογισμού
• Προβολή – Προώθηση & Άλλες Δαπάνες
Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού
• Σύνταξη Πρότασης και Φακέλου Υποβολής
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού
• Επίβλεψη Υλοποίησης του Έργου
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για την διακίνηση
υλικών, εμπορευμάτων κ.τ.λ. με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 €

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επιχορήγηση 50%
Τραπεζικός δανεισμός μέχρι 30%
Ίδια συμμετοχή όχι λιγότερο από 20%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Υποβολή προτάσεων στον ΕΟΜΜΕΧ από 15/06/2009
μέχρι 14/09/2009

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

Το ήθος των διοικούντων

Παρασκευή 24 Ιουλίου μία βλάβη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στο υδραγωγείο του Κεφαλόβρυσου, άφησε χωρίς νερό ολόκληρη την περιοχή. Η αγανάκτηση των πολιτών δικαιολογημένη, ...αλλά πρόκειται για μία βλάβη για την οποία δεν φέρνει ευθύνη ο Δήμος Αιτωλικού.
Βέβαια ο Δήμος δεν φρόντισε να ενημερώσει τους πολίτες για το είδος της βλάβης και η ζέστη που επικρατούσε από το πρωί σήμερα, συνετέλεσε στην αγανάκτηση των πολιτών.
Την ώρα της διακοπής του νερού, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Φραγκούλης, βαδίζει στον πεζόδρομο της Εθνικής Αντίστασης με κατεύθυνση προς τον ναό των Ταξιαρχών. Περνώντας μπροστά από γνωστό καφέ – εστιατόριο του πεζόδρομου, ακούει αγανακτισμένο πολίτη να τον ρωτάει:
- Κύριε Αντιδήμαρχε γιατί δεν έχουμε νερό σήμερα; Δεν φτάνει που έχουμε τρία (3) χρόνια να πιούμε καθαρό νερό, μας το κόβετε κιόλας;
Και η απάντηση του Αντιδημάρχου μας:
- Δεκατρία (13) χρόνια θα κάνετε να πιείτε νερό!!!!!!!!!!!!

Κύριε Αντιδήμαρχε, δεν φημίζεστε βέβαια για την υψηλή σας μόρφωση, αλλά λίγος σεβασμός απέναντι στους πολίτες που υπηρετείτε δεν θα έβλαπτε….


Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009

Γκόλφω for ever και άλλες εκδηλώσεις

Με την πρωτότυπη σατυρική θεατρική παράσταση “ Τάσος και Γκόλφω for ever” του Πολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Αιτωλικού, στο Δ.Δ. Θύρειου του δήμου Ανακτορίου, ...συνεχίστηκαν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009, οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που φέρνουν τον « πολιτισμό μας στο προσκήνιο» και διοργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας με τη συνεργασία των Δήμων, των πολιτιστικών και των αθλητικών συλλόγων του νομού.
Ακολούθησε το επόμενο βράδυ Τρίτη 21 Ιουλίου 2009, στη Βόνιτσα, συναυλία με τα συγκροτήματα νεανικής μουσικής από το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο και συγκεκριμένα τους “Foxrot” και “Dark shadows”. Το διήμερο αυτών των εκδηλώσεων υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Ανακτορίου.
Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009, οι ήχοι από τις δυο μουσικές μπάντες ξεσήκωσαν τη νεολαία του Μύτικα, στο δήμο Αλυζίας, ενώ την ίδια περίπου χρονική στιγμή στον Αστακό, πραγματοποιούνταν με μεγάλη προσέλευση παιδιών και γονέων, η εκδήλωση «Παραδοσιακά Παιδικά Παιχνίδια», με ομιλητή το συγγραφέα Γ. Σαγώνα και συμμετοχή παιδιών από το Θέρμο.Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009

Νέα έργα του Λιμενικού ταμείου στο Αιτωλικό

Το Λιμενικό ταμείο Μεσολογγίου, του οποίου Πρόεδρος είναι ο Κώστας Σταράμος προχωρεί σε νέες παρεμβάσεις στις παραλίες του Αιτωλικού. (Παλαιότερα έργα εδώ)...
Έτσι ήδη έχουν κατασκευαστεί δύο νέα κιόσκια στην πλαζ της περιμετρικής Αιτωλικού όπως φαίνεται στην Φώτο.

Επίσης είναι ήδη έτοιμα άλλα τρία κιόσκια τα οποία θα τοποθετηθούν πολύ σύντομα στην πλαζ που βρίσκεται πίσω από το Γυμνάσιο στο άγαλμα του Άστιγγα.

Τέλος σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και η κατασκευή άλλου ένα «Αλιευτικού καταφύγιου παραδοσιακών σκαφών», αυτή τη φορά στην Δυτική παραλία, στην αμπολιά του δρόμου που οδηγεί προς τα Ρεμπάκια.
Το καταφύγιο αυτό θα είναι το μεγαλύτερο απ’ όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, προκειμένου να χωρέσει όλες της γαίτες που βρίσκονται αραγμένες εκεί και θα καταλαμβάνει μια έκταση που αρχίζει από το σούπερ μάρκετ DIA μέχρι το χώρο που βρίσκεται το καλυβάκι μέσα στη θάλασσα.

Κλιματιζόμενοι χώροι στην διάθεση των πολιτών

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους πολίτες του νομού ότι, σε συνεργασία με τους Δήμους και τα Νοσοκομεία, τίθενται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενοι χώροι...
τις ημέρες που η θερμοκρασία θα είναι υψηλή και θα υπάρχουν έκτακτα μέτρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Οι κλιματιζόμενοι χώροι που έχουν επιλεγεί από τους Δήμους είναι:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Χαριλάου Τρικούπη 10 - τηλ. 26410-26311)
1ο ΚΑΠΗ Αγρινίου (περιοχή Άγιου Δημητρίου)
ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Αίθουσα ΚΑΠΗ
Αίθουσα Δημαρχείου

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Αίθουσα Δημοτικού Καταστήματος (Δ.Δ. Παλιομάνινας)


ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας
Αίθουσα Κ.Ε.Π. του Δήμου (Χαρ. Τρικούπη έναντι Δικαστικού Μεγάρου- τηλ. 26310-55374, 26310-62206, Υπεύθυνη κ. Στεργίου)
ΚΑΠΗ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης (Πλατεία Μπότσαρη)

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Αίθουσα Δημαρχείου (Ιλ. Τζαβέλλα 37)
Αίθουσα ΚΑΠΗ (Φαρμάκη 26)


Επίσης, κλιματιζόμενες αίθουσες θα είναι στην διάθεση του κοινού από τα Νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου, τα Κέντρα Υγείας Ναυπάκτου, Αιτωλικού, Αστακού, Θέρμου, Χαλκιόπουλου, Αμφιλοχίας και Βόνιτσας.

Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στους άλλους Δήμους του Νομού

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν την εβδομάδα που πέρασε, στο Νομό Αιτ/νίας υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ήταν οι εξής όπως τις παρουσιάζει στο δελτίο τύπου η Νομαρχία...

Το Δ.Δ. Παναιτωλίου του Δήμου Θεστιαίων, την Τέταρτη 15 Ιουλίου 2009, με την εξαιρετική θεατρική παράσταση «Αλίμονο στους νέους» του πολιτιστικού Συλλόγου «Χρήστος Καπράλος», ήταν ένας ακόμη σταθμός των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων που φέρνουν τον « Πολιτισμό μας στο Προσκήνιο» και οργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας με τη συνεργασία των Δήμων, των πολιτιστικών και των αθλητικών συλλόγων του νομού.

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η «1η Γιορτή ψαριού» στον Αστακό, σε συνεργασία με το Δήμο.
Τις δυο επόμενες ημέρες, η σκυτάλη των εκδηλώσεων πέρασε στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
Την Πέμπτη 16 Ιούλιου 2009 με τη ρεμπέτικη βραδιά στο θεατράκι του λιμανιού και το θαυμάσιο μουσικό σχήμα του Πολιτιστικού Κέντρου των εργαζόμενων του ΟΤΕ Πατρών, στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε με το Πολιτιστικό Κέντρο των εργαζόμενων του ΟΤΕ περιοχής Μεσολογγίου.
Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009, με τη λαϊκή βραδιά στο Δ.Δ. Ευηνοχωρίου και το μουσικό σχήμα «Λαϊκότροπον».

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2009, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο αντάμωμα των κατοίκων της Αμπελακιώτισσας του δήμου Αποδοτίας, με τους παραδοσιακούς χορούς τριών συγκροτημάτων από τους πολιτιστικούς συλλόγους των Ελληνικών του δήμου Μεσολογγίου, του Τρικόρφου του δήμου Χάλκειας και της Μεσσάριστας του δήμου Μακρυνείας.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2009, η παράδοση αναδείχθηκε στην Κανδήλα του δήμου Αλυζίας, με την εκδήλωση παραδοσιακών χορών τριών συγκροτημάτων, από το δήμο Σφακιωτών Λευκάδας, το σύλλογο Ποντίων Αγίου Νικολάου Βόνιτσας και αυτό του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Αλυζίας.

Ταυτόχρονα και καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου 17 – 18 – 19 Ιουλίου, διεξήχθη με τη συμμετοχή 100 και πλέον αθλητών, το 1ο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης 3x3 στο Νεοχώρι του δήμου Οινιάδων, σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του δήμου.

Κυριακή 19 Ιουλίου 2009

Καλοκαίρι 2009 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Αιτωλικού

Ο Δήμος Αιτωλικού, μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Πρόνοια Δήμου Αιτωλικού διοργάνωσε τις εκδηλώσεις για το Καλοκαίρι 2009. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο θεατράκι Αιτωλικού 9.30 μμ
Οργάνωση: Σύνδεσμος Αιτωλικιωτών Αττικής «Ο Λιακατάς» σε συνεργασία με το Δήμο Αιτωλικού.
Υπο την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ – ΔΕΥΤΕΡΑ 19/20 ΙΟΥΛΙΟΥ
Κεφαλόβρυσο. Βραδιές παραδοσιακού χορού, στο κεφαλόβρυσο Αιτωλικού
Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρύσου «Άγιος Γεράσιμος»

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Χρυσοβέργι. Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό 9.00 μμ. Θεατρική παράσταση «Χρωματιστά Βιβλία» του Στρατή Μυριβήλη από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στο θεατράκι Αιτωλικού.
Οργάνωση: Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αιτ/νιας (ΤΕΔΚ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό 9.00 μμ. Θεατρική παράσταση «Γκόλφω for ever» από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Αιτωλικού, στο θεατράκι Αιτωλικού.
Οργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νιας σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Πρόνοιας του Δήμου Αιτωλικού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ώρα 8.00 μμ Διαγωνισμός Παραδοσιακής Κουζίνας στον Άγιο Ηλία.
Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ηλία

Πανηγύρι Αγίου Γερασίμου στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρώτη σύναξη αρματωμένων & εφίππων πανηγυριστών (Αιτωλικό – Σταμνά)

Πανηγύρι Αγίου Γερασίμου στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού


ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό 9.00 μμ «Το δημοτικό τραγούδι της Αιτωλίας» στο θεατράκι Αιτωλικού.
Οργάνωση: Σύλλογος «Αιτωλικό εν Πολιτισμό», υπο την αιγίδα της Νομαρχίας

Πανηγύρι Αγίου Γερασίμου στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό – Σταμνά 8.00 μμ Επίδειξη αλόγων
Οργάνωση: Σύλλογος Εφίππων Αιτωλικού «Η Αγιαγάθη»

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό 8.30 μμ «Το παλιό ουζερί» (δρώμενο)
Οργάνωση: Σύνδεσμος Αιτωλικιωτών Αττικής «Ο Λιακατάς»

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό. Δεύτερη σύναξη Αρματωμένων & εφίππων πανηγυριστών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό. Αναχώρηση αρματωμένων πανηγυριστών για το μοναστήρι της Αγιαγάθης 9.00 μμ

«Παραδοσιακό γλέντι στη γειτονιά»
Οργάνωση: Σύλλογος Λαογραφικού Μουσείου Γυναικών Αιτωλικού

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αγία Αγάθη. Αντάμωμα Αρματωμένων & Εφίππων πανηγυριστών Αιτωλικού – Σταμνάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό – Σταμνά. Πανηγύρι Αγιαγάθης. Ολονύχτιο γλέντι

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό – Σταμνά. Συνέχεια πανηγυριού

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιτωλικό. Θεατρική παράσταση «Βεγγέρα» του Η Καπετανάκη από το Σύλλογο «Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές» στο θεατράκι Αιτωλικού.
Οργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νιας σε συνεργασία με την ΚΕΠΠ Δήμου Αιτωλικού

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
«Η ζωγραφική στο δρόμο street painting» 9.00 μμ στην Κεντρική πλατεία Αιτωλικού.
Οργάνωση: Σύνδεσμος Αιτωλικιωτών Αττικής «Ο Λιακατάς»

Άγιος Ηλίας. Χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού - Μορφωτικού συλλόγου Αιτωλικού «Το Αιτωλικό»
Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ηλία

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Άγιος Ηλίας. Βραδιά παραδοσιακού τραγουδιού
Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ηλία

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Άγιος Ηλίας. Παραδοσιακό πανηγύρι στο εξωκλήσι Αγίων Ασωμάτων

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Άγιος Ηλίας Κεντρική πλατεία. Συνέχεια πανηγυριού

ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αιτωλικό. Πανηγύρι στην Παναγία της Μπούζας Αιτωλικού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αιτωλικό 8,00 μμ Έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Η λιμνοθάλασσα και τα ψάρια της» από την πλατεία των Παμμεγίστων ταξιαρχών έως την Κεντρική πλατεία Αιτωλικού.
Οργάνωση: : Σύνδεσμος Αιτωλικιωτών Αττικής «Ο Λιακατάς»

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αιτωλικό 5.00 μμ 3ος Αγώνας Δρόμου Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού
Οργάνωση: Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομέων Αιτωλικού

Γιορτή Ψαριού

2η ημέρα Έκθεσης ΖωγραφικήςΠέμπτη 16 Ιουλίου 2009

Αδειοδότηση σε επιχειρήσεις προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας...
προκειμένου αυτές να αδειοδοτηθούν από την Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 28/2009.

Το ανωτέρω Προεδρικό διάταγμα αποτελεί συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε και προβλέπει την έκδοση ειδικής κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας για όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζώων υδατοκαλλιέργειας. Σκοπός του Π.Δ. είναι να καθοριστούν οι υγειονομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται για την κυκλοφορία στην αγορά, την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους, τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της συνειδητοποίησης και ετοιμότητας των κτηνιατρικών αρχών, των επιχειρηματικών φορέων που εμπλέκονται στη παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και άλλων που σχετίζονται με τον εν λόγω κλάδο, όσον αφορά ασθένειες σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και να προσδιοριστούν τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται στην περίπτωση υπόνοιας ή εστίας ορισμένων ασθενειών.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να υποβάλουν άμεσα στη Δ/νση Κτηνιατρικής Αιτωλ/νίας, προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή , στην οποία θα συμμετέχει και εξειδικευμένος κτηνίατρος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της εκμετάλλευσης και θα συνοδεύεται από φάκελο με τεχνική περιγραφή της λειτουργίας αυτής σε σχέση με τα απαιτούμενα του Π.Δ 28/2009.

Συνοπτικά, θα πρέπει να κατατεθεί:
Αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης, το είδος των εκτρεφόμενων ιχθύων, το είδος της εκμετάλλευσης, τα παραγωγικά στοιχεία και τα προϊόντα αυτής.
Τεχνική περιγραφή του συστήματος ορθής υγιεινής πρακτικής.
Τεχνική περιγραφή του συστήματος εποπτείας της υγείας των ζώων.
Τεχνική περιγραφή του συστήματος ιχνηλασιμότητας.
Προαιρετικά, συστήνεται να υποβληθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (τοπογραφικό σχέδιο, χάρτης της περιοχής, σχέδιο των εγκαταστάσεων , πληροφορίες για τα συστήματα διατροφής, κλπ) τα οποία κρίνονται χρήσιμα από τον υπεύθυνο της επιχείρησης για τη διευκόλυνση του έργου των τριμελών επιτροπών.

Η φόρμα της αίτησης, όπως επίσης και τα έγγραφα στοιχεία που απαιτείται να την συνοδεύουν, περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο διαδικασιών χορήγησης κτηνιατρικής άδειας που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην διεύθυνση http://www.minagric.gr/greek/2.3.path_ydat.html.

Για την προμήθεια του εγχειριδίου, όπως και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στη Δ/νση Κτηνιατρικής Αιτωλ/νίας, στο Μεσολόγγι.
Τονίζεται ότι στην Υπηρεσία θα πρέπει να κατατεθούν μόνο αιτήσεις μονάδων που ανήκουν διοικητικά στα όρια του Νομού Αιτωλ/νίας.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009

Θεατρική παράσταση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009 και ώρα 9:00 μ.μ. στο Υπαίθριο θέατρο Αιτωλικού, η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου "ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ", θα παρουσιάσει το έργο "ΓΚΟΛΦΩ ΦΟΡ ΕΒΕΡ"...
Το έργο στηρίζεται στο κείμενο του Ντίνου Σπυρόπουλου, που παρωδεί το κλασικό θεατρικό έργο “Γκόλφω” του Σπ. Περεσιάδη.
Η εκδήλωση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου για το καλοκαίρι 2009

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Αιτωλικό

Ο Σύνδεσμος Αιτωλικιωτών Αττικής «Ο Λιακατάς» οργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο Αιτωλικού, συναυλία ποιοτικού τραγουδιού με δεκαμελή ορχήστρα από μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών...Θα ακουσθούν τραγούδια Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Λοίζου και Ξαρχάκου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου 2009, ώρα 9.30 το βράδυ, στο ανοιχτό θέατρο Αιτωλικού
Παρακαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ --- ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ «ΛΙΑΚΑΤΑ»


Απάντηση στην απολογία του εκδότη των ΝΕΩΝ

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέα του Αιτωλικού», με τίτλο «Απολογούμαι για την πολιτιστική προσφορά μου στον Δήμο μου» του κ. Σπύρου Κουτσάφτη, εκδότη – διευθυντή – ιδιοκτήτη της εφημερίδας, ...όπως αναφέρετε στην ταυτότητά της, θέλω να επισημάνω τα εξής:

Ο κ. Σπύρος Κουτσάφτης στο δημοσίευμα αυτό, κατά την προσφιλή του τακτική, γράφει μία αλήθεια και δεκάδες ψέματα, συκοφαντίες και ανακρίβειες.
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. εκδότης των «Νέων του Αιτωλικού» διοργάνωσε το έτος 2003 για λογαριασμό της εφημερίδας του, έκθεση τμήματος της πινακοθήκης «Χ & Σ Μοσχανδρέου» στην χριστιανική στέγη Αιτωλικού.

Ο λόγος της πρωτοβουλίας αυτής προφανέστατος.
Η διαφήμιση της εφημερίδας του.
Κίνηση σωστή για κάθε επιχειρηματία που θέλει να αυξήσει τα έσοδά του.
Σκεπτόμενος όμως πονηρά και προκειμένου να μειώσει το κόστος της προσπάθειας του, ζήτησε να ενταχθεί η έκθεση αυτή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και να επιβαρυνθεί ο Δήμος τα έξοδα ασφάλισης των έργων.

Την ίδια ακριβώς περίοδο, γινόταν μια άλλη μεγάλη έκθεση στον πολυχώρο του «Sofat» στην παραλία Αιτωλικού από έξι (6) διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες και με θέμα τον Ι Μ Παναγιωτόπουλο. Στην έκθεση αυτή με σημαντικά έργα, δεν ζήτησε κανένας από τους εκθέτες να ασφαλιστούν τα έργα του.

Γιατί λοιπόν ο κ. Κουτσάφτης ζήταγε ασφάλεια έργων την οποία δέχτηκε να επιβαρυνθεί ο Δήμος Αιτωλικού;
Τον λόγο «ξέχασε» να τον γράψει στην απολογία του.
Διότι τα έργα θα τα ασφάλιζε πολύ στενό συγγενικό του πρόσωπο, η οποία θα έπαιρνε και την νόμιμη προμήθεια από την ασφάλεια αυτή.

Φτάνουμε λοιπόν στο κορύφωμα του μυθιστορήματος, όπου ο κ. Κουτσάφτης παρουσιάζοντας αξιοθαύμαστο μνημονικό (που δεν έχει όπως θα δούμε παρακάτω), παρουσιάζει τον Δήμαρχο να κατεβαίνει στο γραφείο του Αντιδημάρχου, να συσκέπτονται για τα 1000,00 ευρώ του κ. Κουτσάφτη, αυτός να περιμένει άδικα επί μισή ώρα και τελικά αγανακτισμένος να εισβάλει στο γραφείο του Αντιδημάρχου, για να λύσει το οικονομικό πρόβλημα που είχε με τον Δήμο Αιτωλικού και να εισπράττει την απάντηση «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος».
Κύριε διευθυντή της εφημερίδας «Νέα του Αιτωλικού», η μακροχρόνια απουσία σας από το Αιτωλικό δεν σας επιτρέπει να έχετε γνώσεις για τα αυτονόητα και σας αναγκάζει σε ψεύδη και συκοφαντίες.

Ο Δήμος Αιτωλικό έχει προχωρήσει τεχνολογικά και έχει ενδοεπικοινωνία με εσωτερικά τηλέφωνα ώστε να μη χρειάζεται να κατέβει ή να ανέβει κανένας προκειμένου να συνεννοηθεί με άλλον.
Επίσης οι πόρτες των γραφείων των αιρετών του Δήμου ήταν ανοιχτές για όλο τον κόσμο, εκτός και αν κάποιος δημότης ζητούσε ιδιαίτερη συνάντηση για πρόβλημα που δεν ήθελε να γίνει γνωστό σε όλους.
Τώρα αν εσύ δεν άντεξες να περιμένεις και εισέβαλες στο γραφείο του Αντιδημάρχου με δική σου πρωτοβουλία την στιγμή που ήταν άλλος μέσα, απλά δείχνει την αγωγή σου και τον σεβασμό που έχεις απέναντι στους πολίτες και τους αιρετούς του Δήμου.

Όμως την φράση «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος» δεν την άκουσες ποτέ μέσα στο Δημαρχείο και ψεύδεσαι ασύστολα και χάριν εντυπώσεων.
Αντίθετα άκουσες να σου λέω, ότι για να πληρωθείς πρέπει να εκδόσεις τιμολόγιο προς τον Δήμο Αιτωλικού, γιατί χρήματα «μαύρα» και «κάτω από το τραπέζι» δεν πρόκειται να πάρει κανείς όσο θα είμαι εγώ Αντιδήμαρχος.

«Φέρε τιμολόγιο στο όνομα του Δήμου και θα πληρωθείς την ίδια στιγμή» ήταν η φράση που ειπώθηκε. Εσύ βέβαια επέμενες να πληρωθείς «κάτω από το τραπέζι», οπότε κάπου εκεί η συζήτηση έλαβε τέλος.
Εδώ φαίνεται και το μεγαλείο της υποκρισίας, η εφημερίδα «Νέα του Αιτωλικού» να κόπτεται τάχα για την διαφάνεια των οικονομικών του Δήμου και ο ιδιοκτήτης της να ζητάει χρήματα από τον Δήμο Αιτωλικού χωρίς νόμιμα παραστατικά.
Δεν θα ήταν άσχημο πάντως να δημοσιεύσεις την υπογεγραμμένη εξοφλητική απόδειξη των ασφαλίστρων, αντί της ειδοποίησης που δημοσίευσες.

Και περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος του παραμυθιού που ονόμασες «Απολογία».
Ισχυρίζεσαι ότι μετά από αρκετούς μήνες κάποιο βράδυ του 2004 σου τηλεφώνησε ο Αντιδήμαρχος κ. Ν Φραγκούλης και σου είπε διάφορα. Εδώ λοιπόν μπαίνει το θέμα του μνημονικού που λέγαμε παραπάνω, το οποίο μνημονικό δεν έχεις, αλλά χρησιμοποιείς κατά βούληση και συκοφαντικά.
Ο κ. Φραγκούλης το 2004 ήταν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι Αντιδήμαρχος (πως σου ξέφυγε αλήθεια) και καμία αρμοδιότητα δεν είχε με τα οικονομικά του Δήμου, άρα οποιαδήποτε συζήτηση μεταξύ σας ή είναι αποκύημα της φαντασία σου, ή σε βρήκαν χαζό και σε δούλεψαν.

Κύριε Κουτσάφτη, οι εμμονές σας στο πρόσωπό μου περί κουκουλοφόρων, από την μία μεριά δείχνει τα ψυχοφθόρα αισθήματα μίσους που θρέφεται για μένα αλλά και για όποιον ασχολείται με τα κοινά (άρα εμπόδιο στα σχέδια σας) και από την άλλη τις ανύπαρκτες σχέσεις σας με την τεχνολογία και το internet.
Οι κουκουλοφόροι κ. εκδότη έχουν ονοματεπώνυμο και κατοικοεδρεύουν στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας σας.
Ονομάζονται μπερτόδουλος, τσιγάρας, τσούτσος, νίδοβας, περδικούλας, κουλτούρας και άλλα «ευφυή» ονόματα που μπορεί να σκέφτεται ένας μεγαλοεκδότης.

Αν θέλεις να απολογηθείς για κάτι, γράψε για την καταγγελία που έκανες στο ΥΠΕΧΩΔΕ εις βάρος του Δήμου Αιτωλικού για δήθεν μπαζώματα.
Καταγγελία με την οποία επεδίωκες την επιβολή προστίμου στον Δήμο, δηλαδή σε βάρος όλων των δημοτών, πράγμα το οποίο δεν έγινε γιατί δεν βρέθηκε παράβαση.
Και μετά θα σου απαντήσω τι είπαν οι υπάλληλοι του ΥΠΕΧΩΔΕ παρουσία πέντε ατόμων, για τον κύριο που ανεβοκατεβαίνει στην υπηρεσία τους και τους πίεζε για τον έλεγχο και για την επιβολή προστίμου.

Όσο για τα λαϊκίστικα περί της εφημερίδας σου που ανήκει σε όλους τους δημότες και λοιπά γλυκανάλατα, το μόνο που ξέρω είναι ότι έχεις επιμερίσει στους δημότες τα έξοδα της εφημερίδας μέσω των συνδρομών που ζητάς, αλλά τα έσοδα ανήκουν στον εκδότη – διευθυντή – ιδιοκτήτη των Νέων του Αιτωλικού.


Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

Αυτόματα καταγραφικά στα γεφύρια Αιτωλικού

Σήμερα το πρωί, συνεργείο της Εποπτείας Αλιείας Μεσολογγίου, τοποθέτησε αυτόματα καταγραφικά στάθμης και αλατότητας του νερού, στις άκρες των δύο γεφυριών, καθώς και στο θαλάσσιο χώρο του Πόρου...
Επικεφαλής του συνεργείου ήταν ο Διευθυντής της Εποπτείας Αλιείας κ. Βαγγέλης Δημητρίου, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι τα αυτόματα καταγραφικά τοποθετήθηκαν με δαπάνη της Εποπτείας Αλιείας και σκοπό έχουν να καταγράφουν την αλατότητα των νερών σε συνδυασμό με την στάθμη του νερού, στοιχεία τα οποία θα λαμβάνει η Εποπτεία Αλιείας μία φορά την εβδομάδα.
Αφορμή της τοποθέτησης αυτής έδωσαν παλιότερες μετρήσεις που έγιναν στα γεφύρια και που κατά παράδοξο τρόπο έδειχναν περισσότερη αλατότητα στην Ανατολική γέφυρα απ’ ότι στην Δυτική.
Οι μετρήσεις στο ύψος του Πόρου σε συνδυασμό με τις μετρήσεις στα δύο Γεφύρια θα δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, για την κίνηση των νερών, τόσο το καλοκαίρι που είναι ήρεμα, όσο και τον χειμώνα κατά την διάρκεια των θαλασσοταραχών.
Οι πληροφορίες αυτές θα γίνουν οδηγοί για να προταθούν τα κατάλληλα έργα, που θα εξυγιάνουν την λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και θα βελτιώσουν την ποιότητα των νερών που εισέρχονται σ’ αυτή.

Κυριακή 12 Ιουλίου 2009

Στήριξη του Λαογραφικού Μουσείου από τον Δήμο Αιτωλικού.

Ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε το Λαογραφικό Μουσείο Αιτωλικού, ήταν η στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό. Έλειπαν τα άτομα που σε καθημερινή βάση...θα διατηρούσαν ανοιχτό το Μουσείο, η επισκεψιμότητα του οποίου είναι σε υψηλά επίπεδα.
Από την προηγούμενη Δευτέρα, ο Δήμος Αιτωλικού διαθέτει δύο υπαλλήλους, προκειμένου να διατηρούν ανοιχτό το Μουσείο πρωί και απόγευμα.
Μετά από επίμονο αίτημα εκ μέρους της Προέδρου του Λαογραφικού Μουσείου κας Γεωργίας (Γίτσας) Λεονάρδου, ο Δήμαρχος Αιτωλικού έστειλε δύο κοπέλες από αυτές που εργάζονται με το πρόγραμμα stage στον Δήμο και έτσι για ένα τουλάχιστον χρόνο λύθηκε το πρόβλημα στελέχωσης του Μουσείου.
Το άλλο μεγάλο πρόβλημα του Μουσείου αυτού, είναι η προβολή του και η ενημέρωση για τα δρώμενά του, το οποίο πρόβλημα πιστεύουμε ότι σύντομα θα λύσει το Διοικητικό του Συμβούλιο.


Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

Επιστολή διαμαρτυρίας του πολιτιστικού συλλόγου

Επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος, στο Δ.Σ. του Μουσείου «Βάσω Κατράκη» σχετικά με την αποδοχή του εκπροσώπου του στο Δ.Σ. της 27ης Μαΐου που έγινε στην Αθήνα...

Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος «Το Αιτωλικό»

Αιτωλικό 25 Ιουνίου 2009
Αρ. Πρ. :10

Προς: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ Μουσείου ‘’ΒΑΣΩ ΚΑΤΡΑΚΗ‘’
Αιτωλικό.

Θέμα: "Μη αποδοχή εκπροσώπου μας"

Κατόπιν της άρνησης σας να δεχτείτε να συμμετάσχει στη συνεδρία του Δ.Σ. του Μουσείου "ΒΑΣΩ ΚΑΤΡΑΚΗ", που έλαβε χώρα στις 27 Μαΐου 2009, του εκπροσώπου του Συλλόγου μας κου Χρήστου Λάτσινου, σας κάνουμε γνωστό ότι για το Σύλλογό μας δεν τίθεται θέμα παραίτησης του εκάστοτε εκπροσώπου του στο Δ.Σ. του Μουσείου και το μόνο αρμόδιο όργανο για τον ορισμό ή την ανάκλησή του σε αυτό είναι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Ως εκ τούτου η ενέργειά σας αυτή θεωρείται από εμάς αφενός μεν απαράδεκτη και καταδικαστέα και αφετέρου παρέμβαση στα εσωτερικά του Συλλόγου μας.

Ο Πρόεδρος Γ.Χ.Κομζιάς Ο Γραμματέας Χρήστος Λάτσινος
Τα μέλη
1. Σφυρής Γεώργιος
2. Κοτσόργιου Κατερίνα
3. Μουρίκης Νικόλαος
4. Καραγιάννη Κατερίνα
5. Μαντέλου Μαρία

Εκδήλωση «Με το νταούλι και με το ζουρνά»

Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι το Σάββατο 11 Ιουλίου 2009, στις 21.00 στο Θεατράκι Αιτωλικού, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Με το νταούλι και με το ζουρνά»...
Πρόκειται για προγραμματισμένη εκδήλωση που αναφέρεται στο δημοσιευμένο πρόγραμμα μας και αφορά μουσικοχορευτική βραδιά.
Χορευτικά συγκροτήματα από τη Μακεδονία μαζί με τους μουσικούς τους, θα αναδείξουν τους τοπικούς χορούς και τους παραδοσιακούς ήχους του νταουλιού και του ζουρνά αυτών των περιοχών.

Για το Δ.Σ.
Του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
«Το Αιτωλικό»
Ο Υπεύθυνος Δ.Σ.
Χρίστος ΛάτσινοςΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
http://pmsaitoliko.blogspot.com/
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
email: pmsaitoliko@in.gr

Ανάπλαση Δυτικής παραλίας Αιτωλικού

Στο Δημοτικό Συμβούλιο την 3-7-2009 τέθηκε το θέμα «Αποδοχή ποσού 150.000,00 € αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ανάπλαση Δυτικής παραλίας Αιτωλικού», το οποίο και ψηφίστηκε ομόφωνα...

Το ποσό αυτό προέρχεται από υπόλοιπα του προγράμματος ΕΤΕΡΠΣ (πρόγραμμα δημοσίων έργων) περασμένων ετών και θα διατεθεί από τον Δήμο Αιτωλικού προκειμένου να γίνει διαμόρφωση της Δυτικής παραλίας του Αιτωλικού.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας, η οποία με πρόταση του Νομαρχιακού συμβούλου Αντώνη Γρίβα, θα αυξήσει το ποσό που διαθέτει ο Δήμος Αιτωλικού, φτάνοντας το στις 500.000,00 € συνολικά για το έργο αυτό.
Ήδη έχει ανατεθεί σε υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, η μελέτη του έργου.

Να τονίσουμε ότι η Δυτική παραλία, όπως και όλες οι παραλίες του Αιτωλικού, ανήκουν στην δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου, του οποίου Πρόεδρος είναι ο Κώστας Σταράμος, η βοήθεια του οποίου θεωρείται βέβαιη για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου.

Την βοήθεια του προσφέρει από την πλευρά του και ο Αιτωλικιώτης Αρχιτέκτονας Ζαφείρης Καρβέλης, ο οποίος έχει εκπονήσει ήδη ένα σχέδιο για την Δυτική παραλία, στην οποία δραστηριοποιήθηκε για χρόνια σαν επαγγελματίας και γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες των καταστημάτων εκεί, αλλά και τις ανάγκες των περιοίκων.

Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη, θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια επειδή η περιοχή εντάσσεται στον Νόμο περί αιγιαλό και παραλία, μέσω του Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου, θα προωθηθεί για αδειοδότηση στα εμπλεκόμενα Υπουργία ΥΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Άμυνας κλπ.
Είναι ένα έργο που θα τονώσει την οικονομία του Αιτωλικού, μέσω της τουριστικής κίνησης που θα αυξηθεί και αποβλέπει στην προσελκύσει κόσμου και τον Χειμώνα.

Η COSMOTE στηρίζει το Μουσείο Κατράκη

Η COSMOTE στηρίζει το Μουσείο Κατράκη, πρότυπο μουσείο χαρακτικής τέχνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Στο Αιτωλικό ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της χώρας μας...

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2009

Ένα μουσείο πρότυπο της χαρακτικής τέχνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στηρίζει η COSMOTE, η οποία συνεχίζει να στέκεται δίπλα σε προσπάθειες ανάδειξης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, φέρνοντας το ελληνικό κοινό κοντά σε σημαντικά γεγονότα πολιτισμού.
Στόχος της να συνεισφέρει στην προβολή της τέχνης, καθώς και την προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας.

Το Μουσείο «Βάσω Κατράκη», ξεκίνησε τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 2006, στο γραφικό νησάκι του Αιτωλικού. Η Βάσω Κατράκη, ελληνίδα ζωγράφος και διακεκριμένη χαράκτρια, μαθήτρια του Κωνσταντίνου Παρθένη και του Γιάννη Κεφαλληνού, κληροδότησε στη γενέτειρά της όλα της τα έργα, τα οποία φιλοξενούνται μόνιμα στη μια αίθουσα του Μουσείου. Η έκθεση της σπουδαίας χαράκτριας, που επιμελήθηκε ο ιστορικός της Τέχνης Κώστας Σταυρόπουλος, αποτελείται από περίπου 400 έργα, πολλά χαρακτικά ανάτυπα και ένα μεγάλο μέρος από τις μήτρες (ξύλα και πέτρες) πάνω στα οποία χάραξε τα έργα της. Τη συλλογή ενισχύουν τα αντικείμενα τέχνης, καλλιτεχνικές αφίσες και ζωγραφικά έργα. Φιλοξενούνται επίσης το σύνολο του εργαστηρίου της, η βιβλιοθήκη της, τα αρχεία της και μεγάλο μέρος φωτογραφικού υλικού.

Τα μοναδικά αυτά εκθέματα, είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ΜΜΕ, σε μια ειδική παρουσίαση που διοργάνωσε η COSMOTE σε συνεργασία με το Μουσείο. Ο Δήμαρχος Αιτωλικού, κ. Νίκος Γαλάνης, που παραβρέθηκε στην εκδήλωση δήλωσε: ««η στήριξη του Μουσείου Κατράκη και των δράσεών του από την COSMOTE αποδεικνύει για ακόμη μια φόρα το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τη διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς σε κάθε γωνιά της χώρας».

Η COSMOTE στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (όπως οι εκδηλώσεις για την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Δήμου Ναυπάκτου, η έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος «Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού», η χορηγία της θεατρικής παράστασης "Η Κυριακή των Παπουτσιών" του Λάκη Λαζόπουλου από την θεατρική ομάδα "Πρόβα" του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Μεσολογγίου), ενώ επισκέφτηκε φέτος το Αγρίνιο στο πλαίσιο του πρωτοποριακού Εργομετρικού Προγράμματος «ΕΛΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ». Φέτος το καλοκαίρι δίνει το παρών και στους Αγώνες Κανόε –Καγιάκ του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου.
Πληροφορίες:
Γραφείο Τύπου - Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων
τηλ. 210.6177.566
φαξ: 210.6177.771
e-mail: MediaRelations@cosmote.gr
www.cosmote.gr


Βιογραφικό Βάσως Κατράκη

Η Βάσω Κατράκη (1914- 1988) ήταν ελληνίδα ζωγράφος και κυρίως διακεκριμένη χαράκτρια.
Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητές τον Κωνσταντίνο Παρθένη και τον Γιάννη Κεφαλληνό. Ξεκίνησε με τη ζωγραφική αλλά γρήγορα φάνηκε η κλίση της στη χαρακτική.
Η καταγωγή της από το Νησάκι του Αιτωλικού τη σημάδεψε ανεξίτηλα στη ζωή της αλλά και στο έργο της. Τα έργα της απεικονίζουν κυρίως τη λιμνοθάλασσα, τους ψαράδες με τις βάρκες τους, τα «Γιοφύρια» του Αιτωλικού, αλλά και μορφές της επαρχίας, ανθρώπους του μόχθου και απλοϊκές γυναίκες, όπως επίσης και σκηνές από την Κατοχή, τον Εμφύλιο, αλλά και την περίοδο της δικτατορίας. Για τις πολιτικές της θέσεις εξορίστηκε κατά την περίοδο του Εμφυλίου, αλλά και την περίοδο της δικτατορίας. Έκανε πολλές ατομικές εκθέσεις και έλαβε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό. Οι ξυλογραφίες της χαρακτηρίστηκαν υποδειγματικές. Χάρισε στη χώρα μας τέσσερα πρώτα διεθνή βραβεία χαρακτικής: Αλεξάνδρεια 1958, Λουγκάνο 1958, Βενετία 1966 και Βερολίνο 1976. Αφήνοντας πίσω το παραδοσιακό υλικό χάραξης, το ξύλο, χρησιμοποίησε πρώτη στον κόσμο την πέτρα, απελευθερώνοντας το μέγεθος της χαρακτικής, βγάζοντάς τη από τη μακραίωνη ομηρία και εξάρτηση από την τυπογραφία και τη διαφήμιση.
Το Μουσείο «Βάσω Κατράκη» που στεγάζει το ατομικό της έργο, οικουμενικής όμως εμβέλειας, χαρακτηρίζεται ως ένα πρότυπο μουσείο στα μέτρα της πρωτοπορίας της ελληνοευρωπαϊκής τέχνης.

Η ύδρευση του Αιτωλικού

Δημοπρατήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το έργο της νέας γεώτρησης και μεταφοράς νερού στο υδραγωγείο στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού. Το έργο είναι ύψους 430.000,00 € και περιλαμβάνει... την κατασκευή αντλιοστασίου στην θέση «Τσαγκρινέικα» επί της Εθνικής οδού, όπου και υπάρχει πηγή, το νερό της οποίας μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους χαρακτηρίστηκε κατάλληλο για κατανάλωση.

Επίσης θα κατασκευαστεί αγωγός μήκους 3 χιλιομέτρων περίπου προκειμένου να μεταφέρει το νερό αυτό στο ήδη υπάρχων υδραγωγείο στο Κεφαλόβρυσο.
Από εκεί το νερό θα φεύγει στο υπάρχων δίκτυο και θα φτάνει στην κατανάλωση.

Παραμένει όμως το πρόβλημα του απαρχαιωμένου δικτύου ύδρευσης, με τις πολλές βλάβες και τους καρκινογόνους σωλήνες αμιάντου.
Σωστή ύδρευση θα έχουμε, όταν τελειώσει και το έργο του δικτύου ύδρευσης μέσα στο νησί, το οποίο έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό.

Με ολοκληρωμένο το δίκτυο, το νερό θα μεταφέρετε στην δεξαμενή που κατασκευάστηκε επί Δημαρχίας Αντώνη Γρίβα και η οποία δεν έχει λειτουργήσει ακόμα.
Στην δεξαμενή θα χλωριώνεται πλέον κατάλληλα και όχι όπως γίνεται μέχρι τώρα, που το χλώριο πέφτει απευθείας μέσα στο σωλήνα, με αποτέλεσμα τα πρώτα σπίτια κοντά στο υδραγωγείο να πίνουν πολύ χλώριο γιατί δεν προλαβαίνει να διαλυθεί και στα τελευταία στην Μπούζα και την Αστροβίτσα να μην φτάνει το χλώριο ή να φτάνει σε ελάχιστη ποσότητα.

Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, πρέπει να γίνουν ακόμη οι εργασίες σύνδεσης των σωληνώσεων που βρίσκονται από την μία μεριά στην Ανατολική παραλία και από την άλλη μεριά στην περιμετρική.
Η σύνδεση θα γίνει με υποθαλάσσιο αγωγό, ο οποίος έχει συναρμολογηθεί ήδη, αλλά παραμένει παρατημένος στο δρόμο της Ανατολικής παραλίας.

Επίσης πρέπει να γίνουν και οι συνδέσεις των παροχών των οικιών και καταστημάτων με το νέο δίκτυο ύδρευσης.
Ας ευχηθούμε μόνο να γίνουν σύντομα τα έργα αυτά, για να πιούμε επιτέλους καθαρό και ποιοτικό νερό.

Τρίτη 7 Ιουλίου 2009

Καψόνι στους δημότες από το Δήμο Αιτωλικού.

Με εντολή των αιρετών διοικούντων τον Δήμο Αιτωλικού, η οικονομική υπηρεσία έκανε από πέρσι κατάλογο οφειλών της ύδρευσης και αποχέτευσης, τον οποίον έστειλε στην Δ.Ο.Υ Μεσολογγίου...
Σκοπός της κίνησης αυτής ήταν, να μπλοκάρει μέσω της φορολογικής ενημερότητας, η εφορία Μεσολογγίου τους οφειλέτες του Δήμου Αιτωλικού.
Και μέχρι εδώ πολύ σωστά έπραξε η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να μπορέσει να εισπράξει τις οφειλές των δημοτών.

Ας δούμε λοιπόν μια σημερινή ιστορία.
Ηλικιωμένος Αιτωλικιώτης χρειάστηκε φορολογική ενημερότητα για να εισπράξει χρήματα ως αποζημίωση των απαλλοτριώσεων για τη νέας Εθνικής Οδού που κατασκευάζεται.
Πάει λοιπόν στην στάση και περιμένει το αστικό για Μεσολόγγι.
Φτάνει στο Μεσολόγγι μετά από μισή ώρα και παίρνει ταξί για να μεταβεί στο λιμάνι που βρίσκεται η Εφορία.
Περιμένει κάμποση ώρα στην ουρά και επιτέλους φτάνει η σειρά του να εξυπηρετηθεί.
Ο υπάλληλος της Εφορίας του αναφέρει ότι δεν μπορεί να του δώσει ενημερότητα, γιατί χρωστάει στον Δήμο Αιτωλικού τους λογαριασμούς του νερού.
- Μα έχω εξοφλήσει τις οφειλές μου εδώ και 8 μήνες διαμαρτύρεται.
Ο υπάλληλος της Εφορίας δηλώνει αναρμόδιος για τις οφειλές προς τον Δήμο, αλλά προθυμοποιείται να τηλεφωνήσει στο Δήμο Αιτωλικού, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον υπερήλικα που είχε μπροστά του.
Από τον Δήμο απαντάνε ότι θα πρέπει ο πολίτης να πάει εκεί για να ελέγξουν αν χρωστάει ή όχι.

Ο φίλος μας φεύγει από την Εφορία και επιστρέφει με τα πόδια από το λιμάνι Μεσολογγίου, στο τέρμα των αστικών προκειμένου να γυρίσει στο Αιτωλικό.
Φτάνει επιτέλους στο Δημαρχείο Αιτωλικού και ο υπάλληλος της ύδρευσης του λέει ευγενικά ότι δεν οφείλει τίποτα, έχει εξοφλήσει πριν ένα οκτάμηνο τις οφειλές και θα πρέπει να του χορηγήσει «Άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας» την οποία θα πρέπει να υπογράψει ο κύριος Αντιδήμαρχος.

Όταν πήρε στα χέρια του την «Άρση δέσμευσης» η ώρα έχει φτάσει 13.00 και παρόλο που είχε ξεκινήσει από τις 10.00 το πρωί δεν είχε καταφέρει να πάρει φορολογική ενημερότητα.
Θα πρέπει την επομένη να μεταβεί ξανά στο Μεσολόγγι.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, ο Δήμος Αιτωλικού σωστά χρέωσε τους οφειλέτες στην Δ.Ο.Υ Μεσολογγίου.
Δεν μπορούσε όμως να στέλνει και καταστάσεις για αυτούς που εξοφλούσαν;
Τόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες με τα πήγεν’ έλα στο Μεσολόγγι;
Φυσικά και μπορεί ο Δήμος να στείλει κάθε μήνα κατάσταση με όσους δεν χρωστάνε για να γίνει αυτόματα η άρση της δέσμευσης.

Αν το έκανε όμως δεν θα πήγαινε ο κάθε δημότης σαν ικέτης στον Αντιδήμαρχο για μια υπογραφή, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του.
Από την άλλη όμως, πως θα δείξει ο κύριος Αντιδήμαρχος ότι εξυπηρετεί τον πολίτη και ότι με την ΥΠΟΓΡΑΦΗ του μπορεί ο πολίτης να κάνει τη δουλειά του;
Έτσι δεν είναι κύριε Αντιδήμαρχε;

Αλλαγή ταμία στον Δήμο Αιτωλικού

Η δημοτική αρχή εκπροσωπούμενη από τον Αντιδήμαρχο Νίκο Σαμαντά, κοινοποίησε έγγραφο στον ταμία του Δήμου, με το οποίο ζητάει μέχρι την 20 Ιουλίου να έχει παραδώσει το ταμείο του Δήμου, ...εφόσον καταμετρηθούν τα μετρητά και οι καταθέσεις του τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου.
Η κίνηση αυτή δημιουργεί πάμπολλες απορίες. Αν μη τι άλλο, ένα ταμία δεν τον αλλάζεις για ψύλλου πήδημα.
Τι συμβαίνει λοιπόν και οι διοικούντες τον Δήμο αποφάσισαν να αλλάξουν τον ταμία;
Ένα δελτίο τύπου εκ μέρους του Δήμου θα έλυνε πολλές απορίες για την κίνηση αυτή.
Ελπίζουμε οι Δημοτικοί άρχοντες να μην κωφεύσουν και να ενημερώσουν τους πολίτες, για ένα τόσο σοβαρό θέμα και να μην αφήσουν να σέρνονται διάφορες φήμες κατ’ όπως βολεύει ή όπως φαντάζετε ο καθένας, τα αίτια αυτής της αλλαγής.
Για ότι νεώτερο σχετικά με το θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε


Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009

Το νέο ΔΣ της Αναπτυξιακής Αιτ/νίας

Συγκροτήθηκε σήμερα (Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009) σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της «ΑΝΑΙΤ Α.Ε – Ο.Τ.Α.» (Αναπτυξιακής Αιτωλοακαρνανίας) όπως αυτό προέκυψε μετά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2009...
Μετά από εκλογή η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος : Θύμιος Σώκος, Νομάρχης Αιτωλ/νίας
Αντιπρόεδρος: Νίκος Γαλάνης, Δήμαρχος Αιτωλικού
Γεν. Γραμματέας: Νίκος Σολδάτος, Δήμαρχος Παλαίρου
Διευθύνων Σύμβουλος: Γιώργος Αποστολάκης, Δήμαρχος Ανακτορίου
Μέλη:
Δημοσθένης Καπώνης, Αντινομάρχης
Πάνος Ζωγράφος, Πρόεδρος, Ε.Α.Σ Μεσολογγίου
Πάνος Ράπτης, Γραμματέας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
Βασίλης Σούζας, Δήμαρχος Αποδοτίας
Γιάννης Σεράφης, Δήμαρχος Μεδεώνος, εκπρόσωπος Τ.Ε.Δ.Κ. Αιτωλ/νίας.


Επιδότηση ενοικίου

Από σήμερα 6 Ιουλίου και έως τις 15 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), μπορούν να υποβάλλουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του έτους 2009...
Προσοχή μόνο γιατί σήμερα και αύριο απεργούν τα ΚΕΠ
Δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου είναι Έλληνες και οι αλλοδαποί που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ του ΟΕΚ και έχουν ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ ο άγαμος και ο έγγαμος χωρίς παιδιά, μέχρι 14.000 ευρώ ο έγγαμος με ένα παιδί, μέχρι 16.000 ευρώ με 2 παιδιά, μέχρι 18.000 ευρώ με 3 παιδιά και μέχρι 20.000 ευρώ με 4 παιδιά.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που καταβάλλουν εισφορές στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ενώ ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα είναι οι άνεργοι και όσοι έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, όπου το ποσόν της επιδότησης είναι αυξημένο έως και 50%.

Οι δικαιούχοι πρέπει επιπλέον να συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2008 να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

- Να ενοικίαζαν κυρία κατοικία το έτος 2008 και να μην έχουν οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους περιουσιακά στοιχεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα, ικανά να τους εξασφαλίσουν οικογενειακή στέγαση.

- Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή στεγαστικό δάνειο από το υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων βάσει του Ν.Δ. 1138/72.

Κυριακή 5 Ιουλίου 2009

Τα κακαρίσματα

Μετά από πολύ σκέψη και αφού μας έχει φάει η ζήλια γιατί οι άλλοι να κάνουν χιούμορ και όχι κι εμείς, ξεκινάει μια νέα στήλη στο etoliko news...
Το όνομα αυτής «τα κακαρίσματα», νονός της δε ο εκδότης – διευθυντής – ιδιοκτήτης – δημοσιογράφος της τοπικής φυλλάδας.
Τιμώντας τον νονό της η στήλη, του αφιερώνει το πρώτο post.

Παίρνοντας στα χέρια μας την φυλλάδα με την «βαριά» ιστορία, το μάτι πέφτει σε μία στήλη, με τον πεφωτισμένο τίτλο «Αχρονογραφήματα». Καλά ε! Τέτοιος τίτλος απλά «δεν υπάρχει», σε λίγες αράδες διαβάζεις «τα πάντα όλα».
Α ρε μεγάλε εκδότη, μας κούφανες πάλι, κυριολεκτικά μας έστειλες.
Εντάξει δεν λέω πολλά τα ληγμένα που καταναλώνονται, αλλά απολαμβάνεις να διαβάζεις τέτοια κείμενα που παντρεύουν σε λίγες αράδες, δικαστήρια, τοπική αυτοδιοίκηση, τετραετίες, τσουνάμι, νεροχύτες, κολοκύθες, παπύρια, αγάπες και λουλούδια.
Ξαφνικά απομονώνω μια τεραστίου νοήματος, μια μνημειώδη πρόταση, που παράγει τουλάχιστον αέρα κοπανιστό:

«Διότι είναι εκείνοι (οι πολίτες) που ανέχονται όλες τις ζαβολιές και τις παρεκτροπές της εξουσίας αδιαμαρτύρητα, ενώ θα έπρεπε και από υποχρέωση, να ήταν οι πρώτοι καταθέτες καταγγελίας για κάθε νομικά αμφίβολη πράξη της εξουσίας.»

Για μισό σκέφτομαι, τι θέλει να πει ο ποιητής; Να καταγγέλλουν οι πολίτες τις πράξεις της εξουσίας; Για να καταγγείλεις πρέπει πρώτα να ασχοληθείς, να παρακολουθήσεις, να εποπτεύσεις.
Δηλαδή οι πολίτες, να εποπτεύουν και να καταγγέλλουν. Μα αυτό κάτι μου θυμίζει.
Βέεεεεβαια! Και κάποιος άλλος «μεγάλος» κάτι σχετικό έλεγε και το έκαναν τραγουδάκι.

Ναι το βρήκα ποιο είναι.
Έχει δίκιο ο εκδότης γιατί με «όποιον δάσκαλο έκατσε, τέτοια γράμματα έμαθε»
Βλέπεις τα μεγάλα μυαλά επικοινωνούν μεταξύ τους.
Απολαύστε το τραγουδάκι στο βίντεο που ακολουθεί.
Η εισαγωγή είναι όλα τα λεφτά και αφιερωμένη εξαιρετικά!


Ο ξάδελφος του Νίδοβα

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2008-2009


Από τo Γραφείο Νέων Αγροτών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Nομού Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι: ...
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2008-2009 ορίζεται η 15/07/2009, βάσει της υπ’ αριθ 8622/25-06-2009 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Νέων Αγροτών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (υπεύθυνοι κ. Χαραλάμπους Μιχαήλ και Βλάχος Σάββας) καθώς και στα κατά τόπους Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης, τοπικούς Δήμους και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Της νύχτας τα καμώματα

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα σήμερα το πρωί στις 6 και μισή, όταν το ΙΧ της φωτογραφίας «εισέβαλε» κυριολεκτικά στο περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία Κένεντι στο Μεσολόγγι...
Το ευτύχημα ήταν ότι το περίπτερο δεν είχε ανοίξει ακόμη.
Ο 25χρονος οδηγός του ΙΧ, κάτοικος Αιτωλικού, βγήκε από το όχημα χωρίς να πάθει το παραμικρό, αλλά όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.
Το όχημα κινούταν επί της οδού Σπ. Μουστακλή με κατεύθυνση το λιμάνι και ακόμη είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Κείμενο - Φωτο: http://messolonghinews.blogspot.com/

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιτωλικού

Συνεδριάζει την Παρασκευή 3-7-2009 και ώρα 7,00μμ το ΔΣ Αιτωλικού με τα παρακάτω θέματα:

1. Αίτηση για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για σφαγεία Αιτωλικού
2. Αίτηση Ο.Τ.Ε. ΑΕ για μετατόπιση καλωδίων
3. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης κυκλοφοριακής σύνδεσης και απότμηση πεζοδρομίου για το πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται επι της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ΔΔ Κεφ/σου Δ Αιτωλικού
4. παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «Αποχέτευση οικισμού Κεφαλοβρύσου»
5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα: «Εργοστάσιο μορφοποίησης και επεξεργασίας επίπεδου γυαλιού» ιδιοκτησίας Τσόλας Δημ & Σια στην περιοχή εντός οικισμού «Μπούζα» Δ Αιτωλικού
6. Τροποποίηση της υπ αριθμ 15/09 απόφασης ΔΣ σχετικά με τη σχολική επιτροπή Γυμνασίου (Δ/ντής)
7. Αποδοχή ποσού 150.000,00 € αναμόρφωση προυπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ανάπλαση Δυτικής παραλίας Αιτωλικού»
8. Αποδοχή ποσού 21.000,00 € (ΣΑΤΑ Πολιτική Προστασία 2009), κατανομή ποσού και ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση έργων.
9. Αποδοχή ποσού 81.150,00 € και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια απορριμματοφόρων Δ Αιτωλικού.
10. Αποδοχή ποσού 53.216,96 € από ΣΑΤΑ 2009, κατανομή ποσού και ωήφιση πίστωσης για εκτέλεση έργων.
11. Αποδοχή ποσού 137.265,75 € από ΣΑΤΑ 2009, (β΄ δόση) κατανομή ποσού και ψήφιση πιστώσεων για εκτέλεση έργων.
12. Αποδοχή ποσού 38.367,50 € κατανομή ποσού και ψήφιση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
13. Αναμόρφωση προυπολογισμού έτους 2009.
14. Αίτηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης ΔΔ Σταμνάς.
15. Αίτηση Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Αθήνα) για χορήγηση χώρου – γραφείου για δημιουργία συλλόγου.
16. Ορισμός επιτροπής για εκτίμησης και ανταλλαγή ακινήτων:
Α) Ανδρέα Αντωνόπουλου
Β) Τσορτού Γεωργίου


Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009

Απαγόρευση καπνίσματος με παράπλευρες απώλειες

Η Υπουργική απόφαση εφαρμογής του άρθρου 3 του Ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ, αναφέρει στην παράγραφο 2 περίπτωση ε. τα εξής: ...

«Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος, παραμονή και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση ανηλίκων στους χώρους καπνιζόντων. Επίσης απαγορεύετε η είσοδος και παραμονή των ανηλίκων στους ως άνω χώρους ακόμα και στις περιπτώσεις ιδιωτικών εκδηλώσεων, ανεξάρτητα εάν συνοδεύονται από ενήλικες»

Να τονίσουμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος Νόμος αφορά την προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.
Τι σημαίνει όμως στην πράξη η παραπάνω παράγραφος;
Σημαίνει ότι όποιο κατάστημα επιλέξει να δέχεται καπνίζοντες, ΔΕΝ μπορεί να δέχεται άτομα κάτω των 18 ετών, ακόμα και αν συνοδεύονται από τους γονείς τους.
Δηλαδή εστιατόριο για καπνίζοντες δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά.
Οι καφετέριες επίσης που έχουν πελάτες κάτω των 18 ετών και έχουν επιλέξει να είναι για καπνίζοντες, πρέπει να απαγορεύουν την είσοδο στους ανήλικους.
Επίσης δεν θα μπορούν τα καταστήματα καπνιζόντων, να οργανώσουν κανενός είδους εκδήλωση (σχολικά πάρτυ, γενέθλια, γάμους, βαφτίσεις κλπ) εφόσον στις εκδηλώσεις αυτές μετέχουν ανήλικα άτομα.

Πρέπει λοιπόν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να επιλέξουν με προσοχή αν το κατάστημά τους θα χαρακτηριστεί καπνιζόντων ή μη καπνιζόντων, γιατί κινδυνεύουν είτε να χάσουν πελατεία, είτε με τους επιβληθούν πρόστιμα από τους ελέγχους ή τις καταγγελίες.

Και το σίγουρο είναι ότι ο Νόμος αυτός θα εφαρμοστεί στο ακέραιο, γιατί όσο και να φωνάζουν οι καπνιστές με τα όποια δίκια τους, άλλο τόσο φωνάζουν οι ένθερμοι αντικαπνιστές με τα δικά τους δίκια.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009

Κάπνισμα τέλος με αλλαγές στο παρά πέντε

Τέλος στο κάπνισμα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίας, τις ιδιωτικές υπηρεσίες, αλλά και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μπαίνει από σήμερα, 1η Ιουλίου.
Με αφορμή την έναρξη της απαγόρευσης, ο υπουργός Υγείας Δ.Αβραμόπουλος καλεί τους πολίτες να σεβαστούν το νόμο και να τον εφαρμόσουν απαρέγκλιτα...


Πάντως, καταστηματάρχες και δήμοι δηλώνουν ανέτοιμοι για την εφαρμογή των νέων μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα ειδικά σήματα, που διαχωρίζουν τα καταστήματα σε καπνιζόντων και μη, άρχισαν να διανέμονται μόλις πριν από δύο ημέρες, ενώ η υπουργική απόφαση εκκρεμούσε έως την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν επισήμως τι αλλαγές πρέπει να κάνουν στους χώρους.
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει ο σχετικός νόμος για τους χώρους εστίασης, αλλά και τις αλλαγές «υπέρ» των καπνιστών που ανακοίνωσε, στο παρά πέντε της εφαρμογής της απαγόρευσης, το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, βάσει του νόμου:
* Καταστήματα μέχρι 70 τ.μ. θα πρέπει να λειτουργούν είτε ως χώροι καπνιζόντων είτε ώς χώροι μη καπνιζόντων. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα μετατροπής του καταστήματος από καπνιζόντων σε μη καπνιζόντων -ή το αντίστροφο- και μετά την 1η Ιουλίου.
* Σε καταστήματα από 70 τ.μ. ώς 300 τ.μ. προβλέπεται η δημιουργία χώρων καπνιζόντων έως το 30% του εμβαδού του καταστήματος, πλήρως διαχωρισμένοι, με ειδικά φίλτρα εξαερισμού και χωριστή είσοδο.
* Σε καταστήματα πάνω από 300 τ.μ. με ζωντανή μουσική προβλέπεται η δημιουργία χώρων καπνιζόντων έως το 40% του καταστήματος, με διαχωριστικό ύψους 2 μέτρων.
* Όλα τα καταστήματα που θέλουν να διαθέσουν χώρο καπνιζόντων θα πρέπει να προμηθευτούν το δωρεάν ειδικό σήμα και άδεια από το Δήμο. Εφόσον δεν το πράξουν, αυτομάτως θα θεωρούνται καταστήματα μη καπνιζόντων.
* Στους χώρους καπνιζόντων θα απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά και νέους ηλικίας έως και 18 ετών, ακόμα και εάν συνοδεύονται από τους γονείς τους.
* Ο νόμος δεν αφορά τους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων, ακόμα και εάν υπάρχουν στέγαστρα.
* Από την 1η Σεπτεμβρίου απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση προϊόντων καπνού καθώς και η διαφήμιση στις κινηματογραφικές αίθουσες.
* Στο νόμο δεν εμπίπτουν τα καζίνο. Η εξαίρεση αυτή αφορά μόνον τις αίθουσες όπου παίζουν οι θαμώνες και όχι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των καζίνων και για τα οποία ισχύουν τα ίδια μέτρα με τα υπόλοιπα καταστήματα.

Αλλαγές στο παρά πέντε

Λίγες ημέρες πριν την εφαρμογή του νόμου, το υπουργείο Υγείας άλλαξε τη ρύθμιση για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτρέποντας τη λειτουργία καπνιστηρίων σε εταιρείες που απασχολούν προσωπικό άνω των 50 ατόμων. Για τη λειτουργία των καπνιστηρίων θα πρέπει, ωστόσο, να υπάρχει συμφωνία εργαζομένων και ιδιοκτησίας.
Τα καπνιστήρια αυτά δεν θα βρίσκονται κοντά στους χώρους εργασίας αλλά ούτε σε εξωτερικούς ή επιπρόσθετους χώρους και θα πρέπει να λειτουργούν με εξελιγμένα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού.
Επίσης, το γυάλινο διαχωριστικό που προβλέπεται για καταστήματα άνω των 300 τ.μ. ενώ αρχικά θα έπρεπε να φτάνει μέχρι την οροφή του καταστήματος, τελικά «έπεσε» στα 2 μέτρα.
Το υπουργείο άναψε, επίσης, το πράσινο φως ώστε να επιτρέπεται το κάπνισμα σε πλοία και τρένα, όπου αρχικώς ο νόμος όριζε πλήρη απαγόρευση.

Έτσι, καταστήματα που λειτουργούν στα μέσα αυτά θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα γίνουν καπνιζόντων εφόσον είναι μικρότερα των 70 τ.μ. ή τα μεγαλύτερου εμβαδού να δημιουργήσουν χωριστούς χώρους.

Τα πρόστιμα

Στα καταστήματα εστίασης, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις εφόσον δεν υπεδείχθη η παράβαση από πελάτη, επισκέπτη ή εργαζόμενο στο κατάστημα ή εφ' όσον υπεδείχθη ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος μερίμνησε για την αντιμετώπισή της, απομακρύνοντας τον παραβάτη ή λαμβάνοντας τ' αναγκαία για τον σκοπό αυτό μέτρα με παράλληλη ενημέρωση των αρχών.
Προβλέπονται πάντως τα παρακάτω πρόστιμα:
Στα καταστήματα:
1η παράβαση: ώς 1.000 ευρώ
2η παράβαση: ώς 2.000 ευρώ
3η παράβαση: έως τρεις μήνες απαγόρευσης πώλησης προϊόντων καπνού ή αλκοόλ, 2.000 ευρώ ώς 20.000 ευρώ εάν δεν πωλούν προϊόντα καπνού ή αλκοόλ.
4η παράβαση και άνω: προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος
Στους καταναλωτές:
Από 50 ευρώ ώς 500 ευρώ.
Τέλος, οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλλουν πιθανές παραβάσεις του νόμου στον ειδικό τετραψήφιο αριθμό «1142».

Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ

Μέχρι σήμερα δέκα χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν νομοθετικές διατάξεις γενικής απαγόρευσης του καπνίσματος.
Τις αυστηρότερες διατάξεις για την απαγόρευση του καπνίσματος εφαρμόζουν η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία, όπου το κάπνισμα απαγορεύεται εντελώς σε κλειστούς δημόσιους χώρους, στα δημόσια μεταφορικά μέσα και στους χώρους εργασίας.
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου, οι πολιτικές για την απαγόρευση του καπνίσματος γίνονται όλο και ευνοϊκότερα δεκτές από την κοινή γνώμη με το 84% των ευρωπαίων πολιτών να τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα γραφεία και σε άλλους κλειστούς χώρους εργασίας.
Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση το 77% των πολιτών στην ΕΕ τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα εστιατόρια και το 61% υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος σε μπαρ και παμπ.

Πηγή: www.in.gr

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA

Στα πλαίσια της κοινής συμμετοχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Γερμανία (Κολωνία) από 10 – 14 Οκτωβρίου 2009...θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου ( Διοικητήριο Νομαρχίας - Μεσολόγγι).
Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η καλύτερη προετοιμασία των δύο φορέων και των επιχειρήσεων του νομού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω έκθεση.
Στόχος της συμμετοχής είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο οργανωμένη παρουσία σε αυτή την έκθεση η οποία έχει πολύ μεγάλη επιχειρηματική σημασία ενώ παρέχει δυνατότητες για την αύξηση εξαγωγών ποιοτικών προϊόντων που παράγονται στο νομό.
Για το λόγο αυτό προσκλήθηκαν στη σύσκεψη επιχειρηματίες που προτίθενται να λάβουν μέρος στην Anuga 2009, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το εγχείρημα αλλά και να χαραχτεί μια κοινή γραμμή ποιοτικής παρουσίας από όλους τους