Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Τo πρόγραμμα έχει σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων...

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του κάθε προγράμματος, όπως αναφέρεται στην
επίσημη προδημοσίευση του.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ANΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Άξονας 2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ»
Μέτρο 2.8.2: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Των Νέων»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενίσχυση νέων ανδρών και γυναικών που γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά αξιοποιώντας τις
γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Όλη η επικράτεια

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Νέοι και Νέες που γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01.01.2008 μέχρι και τις 04.03.09 που είναι η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες προέρχονται από τους κλάδους μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ανακύκλωσης εκτός εξαιρέσεων

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3),
καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Διαμόρφωση Χώρων
Προβολή – Προώθηση
Άλλες Δαπάνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 € – 200.000 € για μεταποίηση και ανακύκλωση
30.000 € – 100.000 € για υπηρεσίες και τουρισμό
30.000 € – 80.000 € για εμπορικές επιχειρήσεις

Κατηγορίες Δαπανών – Ανώτατο Όριο
Ανώτατο Όριο
• Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού
• Διαμόρφωση Χώρων - Κτηριακά
Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του υποβαλλόμενου
Προϋπολογισμού
• Προβολή – Προώθηση & Άλλες Δαπάνες
Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του υποβαλλόμενου
προϋπολογισμού
• Σύνταξη Πρότασης και Φακέλου Υποβολής
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού
• Επίβλεψη Υλοποίησης του Έργου
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για την διακίνηση
υλικών, εμπορευμάτων κ.τ.λ. με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 €

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιχορήγηση 50%
Τραπεζικός δανεισμός μέχρι 30%
Ίδια συμμετοχή όχι λιγότερο από 20%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Υποβολή προτάσεων στον ΕΟΜΜΕΧ από 15/06/2009
μέχρι 14/09/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: