Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013
(ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
‘‘Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013’’ (ΕΠΑΝ ΙΙ...

και του προγράμματος ‘‘Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013’’, τα οποία έχουν ως κεντρικό
αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και
της καινοτομίας των επιχειρήσεων, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σας
παρουσιάζει συνοπτικά τις μέχρι σήμερα ανακοινωθείσες δράσεις. Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν σε όλες τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στους κυρίους Λάμπρο
Σαμαρτζή 26410 74621, Κωνσταντίνο Καρρά 26410 74622 και Ιωάννη Ζάβρα
26410 74623.

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Τo πρόγραμμα έχει σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω
χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ενίσχυση γυναικών που γεννήθηκαν από το 1954
μέχρι και το 1991 και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά
αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους

ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Όλη η επικράτεια

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : Γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1954
μέχρι και το 1991 και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από
01.01.2008 μέχρι και τις 04.03.09 που είναι η ημερομηνία προδημοσίευσης του
προγράμματος.
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες προέρχονται από τους κλάδους
μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ανακύκλωσης εκτός
εξαιρέσεων
Ενημερωτικό Δελτίο μελών
Ενημέρωση για τα νέα Προγράμματα από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας


Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του
προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα
εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που
φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :
Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Διαμόρφωση Χώρων
Προβολή – Προώθηση
Άλλες 1απάνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 € – 200.000 € για μεταποίηση και ανακύκλωση
30.000 € – 100.000 € για υπηρεσίες και τουρισμό
30.000 € – 80.000 € για εμπορικές επιχειρήσεις

Κατηγορίες Δαπανών – Ανώτατο Όριο

Ανώτατο Όριο
• Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου
Προϋπολογισμού
• Διαμόρφωση Χώρων - Κτηριακά
Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του υποβαλλόμενου
Προϋπολογισμού
• Προβολή – Προώθηση & Άλλες Δαπάνες
Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού
• Σύνταξη Πρότασης και Φακέλου Υποβολής
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού
• Επίβλεψη Υλοποίησης του Έργου
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για την διακίνηση
υλικών, εμπορευμάτων κ.τ.λ. με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 €

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επιχορήγηση 50%
Τραπεζικός δανεισμός μέχρι 30%
Ίδια συμμετοχή όχι λιγότερο από 20%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Υποβολή προτάσεων στον ΕΟΜΜΕΧ από 15/06/2009
μέχρι 14/09/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: