Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Δάνεια της Εθνικής τράπεζας μέσω Επιμελητηρίου

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν από κοινού στελέχη της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου, την Πέμπτη 14 Μαΐου...
προκειμένου να ενημερωθεί ο επιχειρηματικός κόσμος του νομού για μια σημαντική συνεργασία που πραγματοποιείται ανάμεσα στην τράπεζα και τον φορέα. Πρόκειται για ευέλικτα δανειακά προγράμματα κεφαλαίου κίνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παρέχονται σαν ένα πρόσθετο εργαλείο με τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ στα οποία συμμετέχει άλλωστε και η Εθνική Τράπεζα. Στη συνέντευξη τύπου την Εθνική Τράπεζα εκπροσώπησε ο περιφερειακός διευθυντής της κ. Ευθύμιος Φαλτάκας, ο διευθυντής του κέντρου χρηματοδοτήσεων της τράπεζας κ. Χάρης Παπακώστας και ο διευθυντής του καταστήματος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαθανασίου.


Η Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια των μέτρων υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων πήρε μία ακόμα πρωτοβουλία στα πλαίσια ενίσχυσης της ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων προς το σκοπό της αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα διαθέτει προϊόν ανοικτής πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης με υποχρεωτική καταβολή μόνο τόκων και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση θα γίνεται ύστερα από αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

Τα σχετικά χρηματοδοτικά όρια θα διαμορφώνονται με βάση:
• τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης,
• τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.
Έτσι στην περίπτωση που προσφέρονται μόνο προσωπικές εγγυήσεις το πιστωτικό όριο μπορεί να φθάσει το 30% του κύκλου εργασιών με ανώτερο το ποσό των € 40.000, ενώ στην περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις το πιστωτικό όριο μπορεί να ανέλθει στο 70% του κύκλου εργασιών χωρίς ανώτατο όριο ποσού.


Το μέτρο αφορά μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη των Επιμελητηρίων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού προϊόντος και τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τα Επιμελητήρια (ο φάκελος των δικαιολογητικών του αιτήματος χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει και πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο με σχετική αναφορά ότι η επιχείρηση είναι ταμειακώς ενημερωμένη).


Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, με διετή τουλάχιστον λειτουργία (δύο κλεισμένες χρήσεις) με ετήσιο τζίρο μικρότερο από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Μη χρηματοδοτούμενοι πελάτες ή υφιστάμενοι, μη κάτοχοι του προσφερόμενου προϊόντος (Α.Ε.Π.).
Χρηματοδοτείται μέχρι το:
• 70% του πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης στην περίπτωση παροχής εμπράγματης εξασφάλισης επί αστικού ακινήτου,
• 30% του πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης και μέχρι ποσού € 40.000, στην περίπτωση παροχής μόνον προσωπικών εγγυήσεων.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαιτέρως ελκυστικό και γιατί η Εθνική εξασφαλίζει το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο αλλά και γιατί δεν απαιτείται τριετής κερδοφορία όπως στα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ, αλλά μπορεί να υπάρχει και μια ζημιογόνος χρήση στην τελευταία διετία. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα έναρξης του προγράμματος μόνο με την προσωπική εγγύηση του αιτούντος, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος της επιχείρησης που ζητά την ενίσχυση αρκεί να είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τοπικό υποκατάστημα της Εθνικής της περιοχής τους.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
- Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων: Έντυπα ΕΙ και Ε3 τελευταίας τριετίας (ή διετίας σε περίπτωση διετούς λειτουργίας), περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α, προηγούμενου και τρέχοντος έτους. Έντυπο Ε9 έτους 2005 και ενδεχόμενες μετέπειτα τροποποιήσεις του.


Σε περίπτωση τήρησης λογιστικών Γ' βιβλίων κατηγορίας: Ισολογισμοί τελευταίας τριετίας (ή διετίας σε περίπτωση διετούς λειτουργίας), ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/μών τελευταίου μήνα και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/μών τελευταίας κλεισμένης χρήσης.
- Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου.
- Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δανειολήπτη ή των φορέων της επιχείρησης.
- Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητή/ων: Έντυπα ΕΙ τελευταίου έτους και Έντυπο Ε9 έτους 2005 και ενδεχόμενες μετέπειτα τροποποιήσεις του.
- Πιστοποιητικό εγγραφής (σε ισχύ) στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Επιπλέον για επιχειρήσεις εταιρικής μορφής
- Επικυρωμένα αντίγραφα καταστατικού και τροποποιήσεων.
- Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εταίρων: Έντυπα ΕΙ τελευταίας τριετίας και Ε9 έτους 2005.

Δεν υπάρχουν σχόλια: