Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόσληψη προσωπικού Δίμηνης Απασχόλησης


Το Πνευματικό -Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 15/2011 απόφαση του Δ.Σ,  που ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με την υπ’ αριθμ . 73226/15366/2011  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  ανακοινώνει.......
ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Δίμηνης Διάρκειας), συνολικού αριθμού έξι (…06.) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

4
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Δύο (2)  μήνες
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

2
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Δύο (2)  μήνες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1.   Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.   Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3.   Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  (Δ/νση: Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20, τηλ:26310-55120) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Μανιάτης Δημήτριος  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου,  δηλαδή έως Πέμπτη 8/9/2011 ώρα 2,30 μ.μ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: