Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Αρμοδιότητες αντιδημάρχων Μεσολογγίου

ΑΠΟΦΑΣΗ    1 /2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 παραγ. 2 και 282 παραγ. 16 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ αριθμ. 87/Α΄/7-6-2010), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου κ.λ.π........
2. Την υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ότι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έχει συνολικό πληθυσμό 35.431 κατοίκους
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59  παρ. 2 του  Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω 2 παράγραφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με θητεία από  1-1-2011 έως 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον Κοταντάκη Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας – Προγραμματισμός – Πολεοδομίας και τις αρμοδιότητες για θέματα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .

2. τον Νούλα Παναγιώτη ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας – Διοίκησης (εκτός των υπηρεσιών της Ποιότητας Ζωής) και τις αρμοδιότητες για θέματα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .

3. τον Χονδρό Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις  αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ποιότητας Ζωής και τις αρμοδιότητες για θέματα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Καρατσόλη Παντελή κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα  Οινιάδων στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·              Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα   
·             Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική  ενότητα   
·            Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα   
·            Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα   .
·            Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
·            Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την Δημοτική Ενότητα
·            Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης  
    
5. Φούντα Μαρία κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες  : 
·              Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα   
·            Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική  ενότητα   
·            Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα   
·            Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα   .
·            Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
·            Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την Δημοτική Ενότητα
   
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

·               Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Φούντα Μαρίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρατσόλης Παντελής
·               Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Καρατσόλη Παντελή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νούλας Παναγιώτης

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κοταντάκης Δημήτριος που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νούλα Παναγιώτη και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Καρατσόλη Παντελή και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Φούντα Μαρία

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: