Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για Αιτωλικό – Μεσολόγγι – Ναύπακτο

Από την Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ της Ναυπάκτου δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.
Το πρόγραμμα αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις σε Αιτωλικό, Μεσολόγγι και Ναύπακτο, για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, σχετικά με ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων που υλοποιούνται από αλιείς, καθώς και από μη αλιείς......

(Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ).

Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 65% για τους αλιείς και 60% για τους μη αλιείς.

Οι στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων:
·         Βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής
·         Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού
·         Στήριξη, ανάδειξη και αξιοποίηση της αλιευτικής παραγωγής
·         Ανάδειξη των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών στοιχείων
·         Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογή προδιαγραφών ποιότητας
·         Μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών σε διατοπικό και διακρατικό επίπεδο
·         Διαφοροποίηση της αλιευτικής παραγωγής και ενίσχυσης του εισοδήματος των αλιέων
Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από την 17 Απριλίου 2012 και λήγει την 18 Ιουλίου 2012 και ώρα 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ε.Φ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Πλατανίτης Αντιρρίου
Στο Αιτωλικό μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο Λογιστικό Γραφείο Διονυσίου Μπρούνου Γ Σεφέρη 20 τηλ. 26320 23602 κιν 6944425454

Δεν υπάρχουν σχόλια: