Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Ακυρώθηκε η απόφαση για τις αυξήσεις στο νερό

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή της από 29-2-2012 προσφυγής του Πετρονικολού  Μιχαήλ του Σ̟υρίδωνος κατά α) της αριθ.55/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου και β) της αριθ.2/2012 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου και ακύρωση αυτών

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ......

     Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
      α) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
      β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.∆./τος 139/2010
      γ) του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) «Κανονιστικές αποφάσεις»
        δ) των άρθρων 10 και 11 του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως  » 
      2. Την  υπ’αριθµ. 16898/εγκ.16/19-8-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Υπολογισµός των χρεώσεων
ύδρευσης»
3.  Την αριθ.55/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ι.Π.  Μεσολογγίου µε θέµα «Έγκριση τιµολογιακής πολιτικής της ∆ΕΥΑ Μεσολογγίου».
4. Την αριθ.2/2012 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου µε θέµα: Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης  2012 της ∆ΕΥΑ ∆ήµου Ι.Π.Μεσολογγίου
5. Την από 29-2-2012 προσφυγή του Μιχαήλ Πετρονικολού του Σπυρίδωνος κατά των ανωτέρω αποφάσεων που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και γίνεται τυπικά δεκτή.
6. Το αριθ. πρωτ.16828/1076, 17996/1110, 18376/1111/6-3-2012 έγγραφό µας προς τον ∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου µε το οποίο ζητήσαµε να µας αποσταλούν συµπληρωµατικές πληροφορίες και δικαιολογητικά για την υπόθεση και για το οποίο δεν έχει περιέλθει απάντηση στην Υπηρεσία µας µέχρι σήµερα.
ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡ1Φ-ΨΤΟ7. Το γεγονός ότι στις προσβαλλόµενες αποφάσεις αναφέρεται ότι το νέο τιµολόγιο της ∆ΕΥΑ Μεσολογγίου θα έχει ισχύ για όλες τις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου από 1/1/2012 ενώ η µεν αριθ.2/2012 απόφαση ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου λήφθηκε στις 16-2-2012 και η αριθ.55/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ι.Π.Μεσολογγίου λήφθηκε στις 20-2-2012. Ωστόσο, σε καµία διάταξη νόµου δεν προβλέπεται η δυνατότητα αναδροµικής επιβολής τιµολογίου ύδρευσης και κατά συνέπεια λανθασµένα αποφασίστηκε η ισχύς του νέου τιµολογίου αναδροµικά από την αρχή του έτους.
8.  Την υπ’ αριθµ. 16898/εγκ. 16/19-8-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Υπολογισµός των χρεώσεων ύδρευσης» που εκδόθηκε ύστερα από την υπ΄ αριθµ. 11366.08.5/22-3-2010 πορισµατική επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη,  σύµφωνα µε την  οποία : «Τα τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, στοιχείο που θα
πρέπει να προκύπτει από τις αποφάσεις των ∆ηµοτικών / Κοινοτικών Συµβουλίων,  ώστε η επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. …..
Η επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης ύδατος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις  καθορίζεται ως “τέλος ελάχιστης κατανάλωσης’’  δεν βρίσκει έρεισµα στις σχετικές, περί ύδρευσης, διατάξεις
και στην αρχή της ανταποδοτικότητας, καθότι οι δηµότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συγκεκριµένο ποσό ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε από αυτούς.».
9.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις των άρθρων 10 και  25 του Ν. 1069/1980, όπως ισχύει, και που διέπει τη λειτουργία των ∆.Ε.Υ.Α., σε συνδυασµό µε τα διαλαµβανόµενα στην
ως άνω εγκύκλιο, προκύπτει ότι τα έσοδα εκ των τελών υδρεύσεως και αποχετεύσεως των ∆.Ε.Υ.Α. (µε εξαίρεση το πρόσθετο ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του καταναλισκοµένου νερού) έχουν έντονο ανταποδοτικό χαρακτήρα. Απαραίτητη, δηλαδή, προϋπόθεση για την
επιβολή οποιουδήποτε τέλους είναι η παροχή ειδικού ανταλλάγµατος της επιβάλλουσας το τέλος ∆.Ε.Υ.Α. προς τον υπόχρεο καταβολής του και ο προσδιορισµός του ύψους του ανάλογα µε το όφελος που απολαµβάνει ο υπόχρεος. Ειδικά όσον αφορά την αξία του νερού, ο νόµος απαιτεί ρητά αυτή να υπολογίζεται επί της πραγµατικής κατανάλωσης νερού, δηλαδή µε βάση τον όγκο κατανάλωσης ύδατος που προκύπτει από τις µετρήσεις του υδροµέτρου για κάθε
υδροδοτούµενο από τη ∆ΕΥΑ ακίνητο και όχι επί πλασµατικής, οριζόµενης από τη ∆.Ε.Υ.Α.
ως ελαχίστης/πάγιας κατανάλωσης νερού. Εποµένως οι προσβαλλόµενες αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, καθόσον ορίζουν πάγια κατανάλωση νερού.
10. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την ανωτέρω αναφερόµενη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Η καθιέρωση κλιµακωτού τιµολογίου ύδρευσης, δεν αντιβαίνει στην αρχή της ανταποδοτικότητας, αφού η διαβάθµιση του κόστους αναλόγως προς το βαθµό χρήσης της υπηρεσίας είναι στοιχείο της ανταποδοτικής φύσης της και µπορεί να εφαρµοσθεί υπό το πρίσµα και της παροχής κινήτρου για
εξοικονόµηση και συνετή χρήση του νερού.», και κατά συνέπεια είναι νόµιµη η οριοθέτηση κλιµάκων χρέωσης από την ∆ΕΥΑ όπως αναφέρεται στις  ανωτέρω απόφάσεις.
11. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ.1α και 2 και 11 του Ν.1069/80 το τέλος «δια την µελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» χαρακτηρίζεται ‘ειδικό’ και ‘πρόσθετο’ τέλος και επίσης αναφέρεται ότι «Οι πόροι της Επιχειρήσεως της παρ. 1 εδαφ. (α) και (β) χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς δια την µελέτην, κατασκευήν, ανακατασκευήν ή επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ή την εξόφλησιν τοκοχρεωλυσίων εκ δανείων», και κατά συνέπεια, λανθασµένα αποφασίστηκε η κατάργηση και η επακόλουθη ενσωµάτωση της αξίας του στην τιµή του νερού. 
   12.  Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) «Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείµενό τους, στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του ∆ήµου ή της Κοινότητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και  περίληψη αυτών σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα». Με το  αριθ. πρωτ.16828/1076, 17996/1110, 18376/1111/6-
3-2012 έγγραφό µας ζητήσαµε από τον ∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου να µας αποστείλει συµπληρωµατικές πληροφορίες και δικαιολογητικά σχετικά µε την δηµοσίευση της απόφασης, όµως δεν έχει περιέλθει απάντηση στην Υπηρεσία µας  µέχρι σήµερα και εποµένως δεν είναι
δυνατό να διαπιστωθεί εάν η ελεγχόµενη υπ’ αριθ. 55/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
       13.   Την αριθ. ΓΓ15650/1253 (ΦΕΚ 480/ΤΒ΄/29-3-2011) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής.

Α  Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

      1. Κάνουµε δεκτή την από 29-2-2012 προσφυγή  του  Πετρονικολού Μιχαήλ του Σπυρίδωνος κατά α) της αριθ.55/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου και β) της αριθ.2/2012 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.
Μεσολογγίου για τους ανωτέρω λόγους.
      2. Ακυρώνουµε  την αριθ. 55/2012 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου για τους ανωτέρω λόγους.
      3. Ακυρώνουµε  την αριθ. 2/2012 απόφαση  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου για τους ανωτέρω λόγους.
      4.  Κατά της απόφασης αυτής µπορείτε να προσφύγετε εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.).
       Η παρούσα να κοινοποιηθεί µε αποδεικτικό παραλαβής στους:
1. κ.  ∆ήµαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου -  Τ.Κ. 30200
  2. κ.  Πρόεδρο ∆ΕΥΑ Μεσολογγίου, Πρώην Στρατόπεδο Καψάλη, ΕΝΤΑΥΘΑ –        Τ.Κ. 301 00
2.  κ. Μιχαήλ Πετρονικολό – δικηγόρο - Ιωσήφ Ρωγών 8 – Μεσολόγγι - Τ.Κ. 30200 
  
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστάσιος Αποστολόπουλος

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο ρε παιδιά.Μας είχαν ρημάξει χωρίς να σέβονται τιποτε.

Ανώνυμος είπε...

ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥς ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΙΝΑΕΙ.ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΧΕΩΣΕΙΣ ΕΝΩ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΠΙΝΕΙ ΝΕΡΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Ανώνυμος είπε...

Kαλά βρε Βασιλείου μας μάζευες και μας έλεγες για ενστάσεις.Γιατί δεν μας ενημέρωσες ότι είχε προσφύγει Δικηγόρος από τις αρχές Μαίου ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει και να προστατευτούμε ανάλογα;Μήπως εξυπηρετούνται συμφέροντα συγκεκριμένων ατόμων