Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Οι τράπεζες σε ρόλο εφοριών για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Το Ε1 στο... οπλοστάσιο των φοροελεγκτικών μηχανισμών

Ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής φαίνεται να αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Με Πράξη που υπογράφει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα «φιλτράρονται» οι κινήσεις των καταθετών και θα καθορίζεται εάν και ποιες συναλλαγές πρέπει να θεωρούνται ύποπτες......
 


Οι τράπεζες στο εξής θα διασταυρώνουν στοιχεία για τις συναλλαγές φυσικών αλλά και νομικών προσώπων επαληθεύοντας εάν το Ε1 των προσώπων αυτών δικαιολογεί τις κινήσεις των εν λόγω ποσών. Παράγοντες που πρέπει να ελέγχονται, βάσει της Πράξης του κ. Γιώργου Προβόπουλου είναι τα εξής:

•πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (πχ ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κλπ)
•κλάδος ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη
•νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρόσωπο
•αριθμός και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη
•σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων
•πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους
•δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών (περιλαμβανομένης της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008), καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.
Στις... ομάδες υψηλού κινδύνου είναι κυρίως:
•ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των €200.000 και
•νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των €300.000.

Δεν υπάρχουν σχόλια: