Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

Τα ανεξόφλητα χρέη της απερχόμενης δημοτικής αρχής Αιτωλικού

Πριν από 5 χρόνια η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η οποία δραστηριοποιείται με συνέπεια εδώ και 20 χρόνια στην προστασία του περιβάλλοντος, ανέλαβε (βάσει της από 22/12/2005 Σύμβασης Έργου) την υποβοήθηση του Δήμου Αιτωλικού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού ......
για την επίτευξη των στόχων του έργου EWARU «Efficient water resource use: implementation of the infrastructure performance» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IIIB-INNOREF[1].

Το έργο αποτελούσε υποσύνολο ενός ευρύτερου προγράμματος που ενθαρρύνει τη συμμετοχική διαδικασία, σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τις υποδομές και τον σχεδιασμό με τον ενεργό ρόλο των ενδιαφερόμενων τοπικών φορέων, την υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών διαχείρισης, παρέχοντας στους συμμετέχοντες ένα κοινό πλαίσιο λήψης αποφάσεων, τομείς στους οποίους το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διαθέτει πολυετή εμπειρία.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ολοκλήρωσε το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τους όρους και τους χρόνους που είχαν συμφωνηθεί, οι δε αντισυμβαλλόμενοί του Δήμος Αιτωλικού και Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού, το αποδεχτήκαν ανεπιφύλακτα, χωρίς ουδέποτε να εγείρουν παράπονα ή διαφωνίες για την εκτέλεση του έργου. Μάλιστα, η Οργάνωση υποστήριξε τους φορείς επιπροσθέτως και σε θέματα, που ενώ δεν εντάσσονταν στις συμβατικές της υποχρεώσεις, θεώρησε σκόπιμο να συμβάλει για τις ουσιαστική επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Αν και η αποπληρωμή του έργου που υλοποίησε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είχε συμφωνηθεί να γίνει με την αποδοχή του απολογισμού και των εκθέσεων για το φυσικό και τεχνικό-οικονομικό αντικείμενο και την ενημέρωση από την περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας του φορέα υλοποίησης του προγράμματος για τη δυνατότητα είσπραξης των χρημάτων, ο Δήμος και η περί αυτού Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να οφείλουν στο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 2.639 ευρώ ενώ μέχρι το καλοκαίρι του 2009 το ποσό της οφειλής ανερχόταν στα 4.639 ευρώ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Δήμος και η ΔΕΑΠ είχαν προφανώς εισπράξει από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ποσό που είχε συμφωνηθεί για την περάτωση του έργου, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο σκανδαλώδη την μη απόδοση στο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS του ποσού που δικαιούταν βάσει της μεταξύ τους σύμβασης, για εργασία μάλιστα που δεν περιορίστηκε στην υποβοήθηση του Δήμου, αλλά επί της ουσίας κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του έργου. Χρειάστηκε η αποστολή εξωδίκου διαμαρτυρίας, προκειμένου να καταβληθούν 2.000 ευρώ, για δε το υπόλοιπο ποσό, τόσο ο Δήμαρχος κος Γαλάνης, όσο και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Π. κος Καραδήμας «μοίραζαν» διαβεβαιώσεις ότι θα αποπληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα του 2009. Τα Χριστούγεννα έγιναν Πάσχα, το Πάσχα καλοκαίρι και μέχρι σήμερα το χρέος παραμένει με την επίκληση έλλειψης ρευστότητας του Δήμου. Η παρελκυστική τακτική αμφότερων Δήμου Αιτωλικού και Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού, είχε σαν αποτέλεσμα να περιέλθει η ΜΚΟ σε καθεστώς επαιτείας, διεκδικώντας τηλεφωνικά και σε μηνιαία σχεδόν βάση χρήματα για τα οποία είχε προσφέρει έργο και κατά συνέπεια δικαιούταν. Και φυσικά το θέμα δεν είναι το ποσό το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν μικρό, αλλά μια πρακτική που αντιστρατεύεται τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια.

Δυστυχώς, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS δεν είναι ο μόνος φορέας ο οποίος δεν έχει «εισπράξει» τίποτα άλλα περά από την ασυνέπεια και την αντισυμβατική συμπεριφορά του Δήμου Αιτωλικού και της ΔΕΑΠ. Αντίστοιχα ποσά φαίνεται να οφείλονται και σε άλλα πρόσωπα και επιχειρήσεις που είχαν την ατυχία να συναλλαχθούν μαζί τους. Με δεδομένο ότι το χρέος προς το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προερχόταν από ευρωπαϊκούς πόρους και όχι από τα ίδια έσοδα του Δήμου, η εύκολη δικαιολογία της έλλειψης ρευστότητας λόγω της επικρατούσας οικονομικής κρίσης δεν είναι ικανή να πείσει ούτε τους πλέον αφελείς. Κι αυτό γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος ελλοχεύει στην κρίση των θεσμών και της αξιοπιστίας τους, περίτρανο παράδειγμα της οποίας φάνηκαν να είναι οι ιθύνοντες του Δήμου Αιτωλικού.

Περισσότερες πληροφορίες
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
info@medsos.gr
210 8228795
________________________________________
[1] Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υποστήριξε τεχνικά το Δήμο Αιτωλικού στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IIIB-INNOREF “EWARU” ώστε να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια συμμετοχική διαδικασία, ένα μοντέλο συνεργασίας φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσα από εργαστήρια διαβούλευσης, επιμορφωτικές δραστηριότητες και δικτύωση γύρω από θέματα που αφορούν τη διαχείριση υδάτινων πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, όπως ακριβώς ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60. Στόχος του προγράμματος ήταν να συμβάλει στη καλύτερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τους Υδάτινους Πόρους (2000/60) σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση καλών πρακτικών και συμμετοχικών διαδικασιών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις στρατηγικές του INNOREF για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την διαχείριση υδάτινων πόρων. Οι επιμέρους στόχοι, σύμφωνα και με τη σχετική Σύμβαση Έργου, ήταν οι εξής:
• Ενδυνάμωση ικανοτήτων των εκπροσώπων τοπικών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από τις συμμετέχουσες Περιφέρειες μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαδραστικά εργαστήρια, συναντήσεις εργασίας και επιμορφωτικά σεμινάρια
• Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας γύρω από θέματα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων
• Ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων και πολιτών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση υδάτινων πόρων (π.χ. προβλήματα και βιώσιμες λύσεις) μέσα από τη συμμετοχή τους στις συμμετοχικές διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: