Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Ποιες είναι οι νέες αρμοδιότητες των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων των Καλλικρατικών δήμων

Πυρετώδης είναι οι διεργασίες των νέων δημάρχων για την οργάνωση των  Καλλικρατικών δήμων, ώστε, με το που θα καθίσουν στη δημαρχιακή καρέκλα, να είναι έτοιμοι να διοικήσουν έναν ήδη οργανωμένο νέο δήμο.

Ο νέος δήμος Μεσολογγίου θα διοικηθεί από ένα 33μελες δημοτικό συμβούλιο,.....από το οποίο οι 20 δημοτικοί σύμβουλοι θα προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας δηλαδή του κ. Κατσούλη
και οι 13 από τις παρατάξεις της μειοψηφίας από τις όποιες, 4 είναι του κ. Πρεβεζάνου και του κ. Μουρκούση, 3 του κ. Αναγνωστόπουλου, 1 του κ. Μαργαρίτη και αναμένεται η ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο για 1 ακόμα θέση.

Επίσης θα υπάρχει ένα 11μελες συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μεσολογγίου, ενώ 5μελή θα είναι τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων Αιτωλικού, Νεοχωρίου και Κατοχής.
Στις τοπικές κοινότητες κάτω των 2.000 κατοίκων τα συμβούλια θα είναι τριμελή, ενώ στις 4 τοπικές κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων που έχει ο νέος δήμος Μεσολογγίου θα υπάρχει από ένας εκπρόσωπος. 
Οι αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου είναι οι γνωστές, όπου δηλαδή  θα πρέπει να συνεδριάζει και να λαμβάνει τις αποφάσεις.

Οι αρμοδιότητες του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας θα είναι οι εξής:
1. α. Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης, ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων  και λοιπών δραστηριοτήτων.
β. Αποφασίζει για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
γ. Προτείνει χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.

2. Επίσης το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις και για τα εξής:
α. Τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών στην ανάπτυξη της περιοχής.
β. Την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας.
γ. Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής.
δ. Τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτών, αλσών, κήπων, κοινόχρηστων χώρων,  κλπ.
ε. Την κυκλοφορία και συγκοινωνία της περιοχής. στ. Την εκτέλεση νέων έργων.
ζ. Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
η. Την προστασία της δημόσιας υγείας.
θ. Την περισυλλογή και προστασία των αδέσποτων ζώων.
ι. Την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ια. Την μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
ιβ. Την εύρυθμη λειτουργιά των δημοτικών ιδρυμάτων.
ιγ. Την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας.
ιδ. Την εξέταση ειδικών ή γενικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας.
ιε. Την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.

3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

Οι αρμοδιότητες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι οι εξής: Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου, την αξιοποίηση ακίνητων του δήμου, την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής, τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων, την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών χώρων, την εκποίηση και μίσθωση, παραχώρηση ή ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας. Παράλληλα έχει και την ευθύνη να καταθέτει προτάσεις και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρθηκαν και στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.

Η σύγκλιση των συμβουλίων τοπικής και δημοτικής κοινότητας γίνεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής και δημοτικής κοινότητας.
Να σημειωθεί ότι η ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων δημοτικών συμβούλων των συνδυασμών θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου σύμφωνα με πράξη της προέδρου Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: