Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ


Προκήρυξη Διαγωνισμού Καινοτόμων Ιδεών
Το έργο με τίτλο «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy («Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομία)» και με κωδικό έργου Ι5.11.02 υλοποιείται στην Δυτική Ελλάδα, με συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας.......
Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013» και έχει σαν κύριο αντικείμενο την ενίσχυση της πολιτιστικής, δημιουργικής και τουριστικής βιομηχανίας των Περιφερειών Απουλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων νήσων και Ηπείρου. Για την υλοποίηση του έργου I.C.E.  και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, οι στρατηγικές Περιφερειακής Ανάπτυξης των προαναφερθέντων Περιφερειών μπορούν να ενσωματώσουν τους τομείς των πολιτιστικών, δημιουργικών και τουριστικών δραστηριοτήτων ενισχύοντας δίκτυα, υποδομές και δράσεις προωθώντας το γενικό όραμα του βιώσιμου τουρισμού.
Στo πλαίσιo της Δράσης 4.2 «Contest of ideas and execution» του έργου I.C.E. προβλέπεται η διεξαγωγή από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και την  Περιφέρεια Δυτικής  Ελλάδας Διαγωνισμού Ιδεών.
Μέσω του Διαγωνισμού Ιδεών η ΠΕΔΔΕ και η ΠΔΕ ζητούν την άμεση συνδρομή των πολιτών, των άτυπων και τυπικών κοινωνικών- αθλητικών-πολιτιστικών οργανώσεων & ομάδων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων, εστίασης, ψυχαγωγίας, συγκοινωνιών και λοιπών υπηρεσιών συμπληρωματικών προς τις αμιγώς τουριστικές και των φορέων της περιοχής κ.α., στοχεύοντας στη συλλογή και αξιοποίηση καινοτόμων προτάσεων από τους δημιουργούς του τουριστικού προϊόντος.
Ο Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών ανάδειξης προτάσεων τουριστικών πακέτων προκηρύσσεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ).
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι οι Σύλλογοι, Επιχειρήσεις, Τουριστικοί Πράκτορες, Πολιτιστικές Ομάδες, Αθλητικά Σωματεία, Δήμοι, Λέσχες, Μέσα Ενημέρωσης, Επιστημονικοί Φορείς, Καλλιτέχνες, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις κ.α. που δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Μπορεί επίσης να καταθέσει πρόταση οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πρόταση θα υλοποιηθεί μέσω της συνεργασίας φορέων/ επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου, και της ΠΕΔΔΕ.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου, ο συνολικός διατιθέμενος προϋπολογισμός για τις ανάγκες υλοποίησης των ιδεών που θα επιλεγούν, είναι 101.600,00€. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση περίπου 10 τουριστικών πακέτων που θα επιλεγούν.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι τις 5 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. να υποβάλλουν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο πρότασης στα γραφεία της ΠΕΔΔΕ (Αλ. Υψηλάντου 114-116, 262 25, Πάτρα).
Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σε ένα πακέτο:
·       Υφιστάμενες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος
·       ή/και την ανάδειξη νέων αξιοθέατων και σημείων ενδιαφέροντος
·       ή/και τη διοργάνωση νέων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
·       Χρονοπρογραμματισμό των εκδηλώσεων & δράσεων ώστε να ενταχθούν σε ένα τουριστικό πακέτο 3-4 ημερών.
Το προτεινόμενο τουριστικό Πακέτο θα πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος του 2015 και να δύναται να οργανωθεί μελλοντικά σε διάφορες εποχές του χρόνου.
Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΕΔΔΕ www.pedde.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΠΕΔΔΕ :
Αλ. Υψηλάντου 114-116, 262 25, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 270097
Fax: 2610 273693
e-mail: pedde@pedde.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: