Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υλοποίηση Πράξεων (επενδυτικών σχεδίων) σε αλιευτικά σκάφη που δύνανται να ενταχθούν για ενίσχυση – χρηματοδότηση στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013, για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - χρηματοδότησης......

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι Ενίσχυσης - Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας, υποβάλλουν φάκελο Αίτησης Ενίσχυσης - Χρηματοδότησης εις διπλούν, σε έντυπη μορφή στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, στην οποία τηρείται ο φάκελος με το ιστορικό δραστηριότητας του σκάφους.

Οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω Δράσεων : 
Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους. 
Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.
Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 
Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.
Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.
Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.
Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών. 

Αναλυτικότερα δείτε την πρόσκληση

Δεν υπάρχουν σχόλια: