Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 05–08–2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:.....


1.Απολύσεις προσωπικού – Εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
2.Έγκριση θεματικών στόχων και δράσεων για το σχεδιασμό του προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014 - 2020 (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
3.Αδελφοποίηση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με το Δήμο Φωξάνης (Focşani) της Ρουμανίας (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
4.Έγκριση μετακίνησης του κ.Δημάρχου στο εξωτερικό (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
5.Έγκριση διοργάνωσης 3ης Έκθεσης Τοπικών παραδοσιακών προϊόντων νομού Αιτωλ/νίας, στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
6.Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
7.Επιχορήγηση συλλόγων (εισηγητής κ.Καλτσούλας Κων/νος – Δημ. Σύμβουλος).
8.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με επιβολή ενιαίου συντελεστή ΤΑΠ σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
9.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με μείωση δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
10.Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
11.Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους αρχαιολόγους των ανασκαφών της αρχαίας Καλυδώνας (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
12.Έγκριση της υπ’αριθμ. 55/2013 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” σχετικά με ενοποίηση των ΣΟΧ1 και ΣΟΧ2 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31-8-2014 με δυνατότητα ανανέωσης (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
13.Σχετικά με παράταση ρύθμισης αποκατάστασης ακτημόνων πρώην Δήμου Οινιαδών (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
14.Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοιν. Επιχ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου   2013 (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
15.Έγκριση κάλυψης στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
16.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή οδών & πεζοδρομίων σε περιοχή Αλμυράκι-Β΄ φάση” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
17.Ανάληψη ασφαλιστικών και μισθολογικών υποχρεώσεων από το Δήμο της ΑΕΔΕΛ Α.Ε. (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
18.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “Επισκευή-αποκατάσταση και προσθήκη κατ’επέκταση σε υπάρχον κτίριο σχολείου (παλαιό Δημ. σχολείο Συγγρού της Δ.Δ. Κατοχής)” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
19.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20.Έγκριση απ’ευθείας ανάθεσης επισκευής-συντήρησης οχημάτων ύστερα από άγονο διαγωνισμό (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
21.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων σε Τοπ. Κοινότητα Σταμνάς (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
22.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημίωση επικειμένων για διάνοιξη δρόμου (περιοχή Αγριλιά) (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
23.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ρύθμιση στάθμευσης και διέλευσης αυτ/των στην κεντρική οδό Αιτωλικού (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
24.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τροποποίηση Γ.Π.Σ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
25.Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 171 & 229/2013 απόφασής μας περί απ’ευθείας ανάθεσης προμήθειας ελαστικών ύστερα από άγονο διαγωνισμό (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
26.Ενημέρωση σχετικά με παραχώρηση οικοπέδου για κοινόχρηστη χρήση και έκφραση ευχαριστηρίων προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μάστρου (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
27.Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης του Εθνικου-θρησκευτικού πανηγυριού Αγ-Αγάθης 2013 (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημήτρ. – Αντιδήμαρχος).
28.Έγκριση διαγραφής οφειλής λόγω λύσης μίσθωσης (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
29.Έγκριση δαπανών Εορτών Εξόδου 2013 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
30.Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων οφειλών από τιμήματα απαλλοτρίωσης (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
31.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση χωροθέτησης πιάτσας ταξί σε οδό Χονδροδήμου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
32.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις – απαλλοτριώσεις σχεδίου πόλεως και διόρθωση της υπ’αριθμ. 228/2013 απόφασής μας (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ν. Κασσαβέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: