Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Συνεδρίαση ΔΣ Μεσολογγίου

         
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την   17 – 04 – 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:....
1.         Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
2.         Αναμορφώσεις προϋπ/σμού σχετικά με την ένταξη αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
3.         Έγκριση απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης ύστερα από άγονο διαγωνισμό (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
4.         Έγκριση απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ύστερα από άγονο διαγωνισμό (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
5.         Έγκριση απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών ύστερα από άγονο διαγωνισμό (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
6.         Αλλαγή τρόπου διενέργειας ανάθεσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων του Δήμου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
7.         Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
8.         Αποδοχή και κατανομή ποσού παρακρατηθέντων (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
9.         Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
10.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 23/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ι.Π. Μεσολογγίου σχετικά με τη δίμηνη έκδοση λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης και αλλαγή χρέωσης παγίου προσωρινής διακοπής (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
11.     Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Επισκευή-αποκατάσταση και προσθήκη κατ’επέκταση σε υπάρχον κτίριο σχολείου (παλαιό Δημ. σχολείο Συγγρού Δ.Δ. Κατοχής)” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
12.     Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανέγερση 4ου νηπιαγωγείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
13.     Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Αιτωλικού (Νησί)” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
14.     Έγκριση είσπραξης γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης έκπτωτων ενοικιαστών δημοτικών ακινήτων σε Δ.Ε. Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
15.     Έγκριση είσπραξης γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης αλιευτικού συνεταιρισμού “Η Αναγέννηση” (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
16.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 25/2013 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” σχετικά με καθορισμό ειδικοτήτων  για την πρόσληψη επτά ατόμων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την  υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
17.     Έγκριση έκτακτης οικον. ενίσχυσης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
18.     Έγκριση για αγορά διατηρητέου κτιρίου “Μαλακάση” με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
19.     Έγκριση για αγορά κοινοχρ. χώρου πρασίνου, βορείως των ΟΤ 24 & 25, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20.     Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής και επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για “Εορτές Εξόδου 2013”, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
21.     Ορισμός διαχειριστών σε λογαριασμούς του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
22.     Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Δημ. Ενότητας Αιτωλικού (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
23.     Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Δημ. Ενότητας Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
24.     Έγκριση παραλαβής παγίου εξοπλισμού των ΚΕΕ και ΚΕΠ 357 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
25.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 42/2013 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
26.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  του έργου " Επισκευή  στέγης διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Χρυσοβεργίου" (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
27.     Έγκριση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης με κωδικό 20/2013 για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" του Πράσινου Ταμείου και ορισμός υπευθύνου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
28.     Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Προμήθεια Οργάνων & Ελαστικών  Πλακιδίων Ασφαλείας για την Παιδική Χαρά του Θέρμου” στα πλαίσια της με Α.Π. 886/1.4.2013 (κωδικός 20/2013) πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα “Αστική αναζωογόνηση 2012-2015” και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ι. Πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
29.     Έγκριση της υπ’αριθμ. 29/2013 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” σχετικά με τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
30.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στη Δημ. Κοινότητα Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
31.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
32.     Ορισμός υπολόγων για έργα χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ και ΕΣΠΑ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
33.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη χορήγηση άδειας για χρήση τμημάτων οδών από τη Δ/νση Μεταφορών (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
34.     Αναθέσεις εργασιών, προμηθειών κλπ. των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2013’’ (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
35.     Έγκριση μετακίνησης κ.Δημάρχου στο εξωτερικό (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
36.     Αποδοχή και κατανομή ποσού για σχολικούς τροχονόμους (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
37.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή διαδρόμων νεκροταφείου Αγίου Ιωάννη και συντήρηση νεκροταφείου  Νεοχωρίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
38.     Ορισμός επιτροπής παραλαβής μισθίων (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
39.     Έγκριση (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
40.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη τροποποίηση πράξης εφαρμογής κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ιδιοκτησίας κ. Κούστα Γρηγορίου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
41.     Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν οικίας Κακαγιώτη στην περιμετρική Αιτωλικού (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
 

Ο Πρόεδρος

                                                                                                             Γεώργιος Ν. Κασσαβέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: