Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25 – 10–2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:.....

1. Έγκριση α΄ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014 του Δήμου μας (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).

2. Λήψη απόφασης για Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).

3. Αναβίωση των “ΤΡΙΚΟΥΠΕΙΩΝ” ως Θεσμός Πανελλήνιας Εμβέλειας-θεσμός πολιτικής σκέψης (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).

4. Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην Α.Ε. του Δήμου με την επωνυμία “ΑΝ.ΜΕ. Α.Ε” (εισηγητής Δήμαρχος κ. Κατσούλης Παν.).

5. Συμμετοχή του Δήμου στο Διεθνές Δίκτυο “ΠΟΛΕΩΝ-ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ” (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).

6. Συμμετοχή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο Ε.Π. ‘‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη- Άξονας Προτεραιότητας 4 "Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων’’ ( εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

8. Ορισμός αναπληρωτή υπολόγου Διαχειριστή Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στην Διεθνή Έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 18/11 έως 20/11/2011 (εισηγητής κ. Σπανός Γιάν.– Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

10.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

11.Έγκριση μελέτης έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης από ΤΕΙ Μεσολογγίου έως Ραδιομέγαρο» (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

12.Υποβολή πρότασης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΔΕ για χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης από ΤΕΙ Μεσολογγίου έως Ραδιομέγαρο» (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

13.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για κατασκευή του έργου "Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης από ΤΕΙ Μεσολογγίου έως Ραδιομέγαρο" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αποπεράτωση κτιρίου στέγασης Δημοτικού Ωδείου’’ ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

15.Αντικατάσταση μέλους επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ’ευθείας διενέργειας όλων των προμηθειών - πλην εορτών κλπ. Δημοσίων σχέσεων - έτους 2011, λόγω συνταξιοδότησης ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

16.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση σύμβασης με εταιρεία Ανακύκλωσης για Εναλλακτική Διαχείριση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

17.Έγκριση του άρθρου 15 της μελέτης του έργου "Ανάπλαση χώρου σε περιοχή Αγίου Σπυρίδωνος" ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ.– Αντιδήμαρχος).

18.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης σε περιοχή Αγίου Σπυρίδωνος ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ.– Αντιδήμαρχος).

19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων’’ ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

20.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις – απαλλοτριώσεις σχεδίου πόλεως ( εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

21.Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “ Καταγραφή και χαρτογράφηση της παρουσίας και της εποχικής διακύμανσης των Culicidae στη περιοχή του Δήμου Μεσολογγιου” ( εισηγήτρια κα. Στέφου Βασιλική – Δημ. Σύμβουλος).

22.Έγκριση μεταβίβασης οικοπέδου κατόπιν αιτήσεως του κ. Κων/νου Στράτου του Επαμ. ( εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

23.Διαγραφή οφειλών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
24.Μεταβίβαση αριθμ. κλήσεως και λογ/σμού κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

25.Αίτηση του κ. Γερασίμου Πανόπουλου του Κων/νου για ανταλλαγή οικοπέδου. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

26.Έγκριση πίνακα δικαιούχων αποζημίωσης επικειμένων και γης για το έργο ‘‘Είσοδος Μεσολογγίου – οδός Αγ. Αθανασίου’’ (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

27.Έγκριση συμμετοχής στην Α.Μ.Κ. της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

28.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Κέντρο Τουριστικής Ξενάγησης (πρώην αναψυκτήριο έμπροσθεν Κήπου Ηρώων)’’ ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

29.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Ασφαλτόστρωση δρόμου παραπλεύρως ανοικτού αύλακα ομβρίων από αντλιοστάσιο 3ου Δημ. σχολείου προς Αλμυράκι’’ (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

30.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Αλμυράκι’’ ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

31.Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος για τον αρχαιολογικό χώρο των Ρωμαϊκών Θερμών στον Άγιο Θωμά (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).

32.Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Δήμου Θέρμου για την κατασκευή του έργου του έργου ‘‘Ύδρευση Τ.Κ Κόνισκας από Βαθύρεμα Δήμου Θέρμου’’ ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

33.Ενημέρωση για την λειτουργία και τα προβλήματα του τομέα καθαριότητας (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

34.Έγκριση καταστατικού για το Εθνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

35.Ορισμός εκπροσώπου και συντονιστή για το Εθνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

36.Έγκριση προμήθειας χάρτη του νέου Δήμου μας (Καλλικρατικού) (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

37.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό-χορήγηση επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

38.Έξοδα παράστασης του προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» (και αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις) (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).

Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Σπανός

Κοιν/ση (με την παράκληση όπως παραστούν) :
1.κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπικών κοινοτήτων
2.Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/ντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
1. κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
2. κ. Πετρόπουλο Χρήστο, Περιφερειακό Σύμβουλο
3. κ. Σκαρμούτσο Γεώργιο, Περιφερειακό Σύμβουλο
4. Εκπροσώπους κομμάτων (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Ν.Δ. – Κ.Κ.Ε. – ΣΥΝ –ΛΑ.Ο.Σ..)
5. κ. Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου
6.Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου
7.Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Μεσολογγίου
8.Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου
9.Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσολογγίου
10. Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
11. Σύλλογος Εργοληπτών Μεσολογγίου-Ναυπάκτου
12.Ε.Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας
13. Εμπ. & Εισαγωγικό Σύλλογο Τροφίμων " Ο ΕΡΜΗΣ"
14. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
15. Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλ/νίας
16. Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
17. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης__

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δήμος δεν είναι μόνο το Μεσολόγγι! Έχω την εντύπωση ότι δε θα το καταλάβαιτε ποτέ! Είναι ποιο σημαντικές οι Ρωμαϊκές Θέρμες από τις Αρχαίες Οινιάδες? Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος του Π.Κ. δεν τις γνωρίζει. Ειναι μονο για φρου φρου κι αρώματα!

Ανώνυμος είπε...

Θεματα για το Αιτωλικό δεν υπάρχουν; Μήπως ζούμε σε παράδεισο κι όλα είναι τέλεια; Οιδημοτικοί μας σύμβουλοι τα βλέπουν όλα εντάξει; ή μήπως από τότε που πήραν το ψήφο μας δεν ξαναπάτησαν στη πόλη μας; Πλησιάζουν γιορτές και καλό θα είναι να μην εμφανιστούν μόνο για τη λειτανία και ν΄ανέβουν στο βάρθρο κορδωμένοι.
Γ.Σφ.