Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

Πρόστιμα και στους καταναλωτές από τις εφορίες


Σηµαντικές αλλαγές στις ποινές της Εφορίας που αφορούν παραβάσεις από τις επιχειρήσεις αλλά και τους απλούς πολίτες, επιφέρει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που καταργεί τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εισάγει στη θέση του τους Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών.....

Πρόστιμο €100 σε όσους δεν ζητούν αποδείξεις

1. Επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ σε βάρος των φυσικών προσώπων, ιδιωτών - καταναλωτών, για τα οποία διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια προληπτικού φορολογικού ελέγχου είτε σε επαγγελµατική εγκατάσταση επιτηδευµατία είτε εκτός αυτής ότι δεν απαίτησαν ή δεν αποδέχθηκαν ή αποδέχθηκαν ανακριβή φορολογικά στοιχεία αξίας για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα τη µη έκδοση, τη µη εµπρόθεσµη ή την ανακριβή έκδοση στοιχείου από τον επιτηδευµατία.

2. Για την επιβολή του προστίµου αυτού συντάσσεται άµεσα ∆ιαπιστωτική Πράξη - Απόφαση Επιβολής Προστίµου (∆Π-ΑΕΠ), που υπογράφεται από τα µέλη του συνεργείου ελέγχου και αντίτυπο αυτής παραδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος υπογράφει σχετικά για την παραλαβή και την αποδοχή της παράβασης. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η άρνηση αυτή σηµειώνεται σχετικά επί του σώµατος της ∆Π-ΑΕΠ. Αντίτυπο της ∆Π-ΑΕΠ παραδίδεται εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας στη ∆ΟΥ στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση.

3. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του φυσικού προσώπου που συναλλάχθηκε και επί συνόλου φυσικών προσώπων που συναλλάχθηκαν από κοινού (παρέα) το πρόστιµο επιβάλλεται σε τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο.

4. Το πρόστιµο καταβάλλεται εντός 10 ηµερών σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ, µε έκπτωση 50%. Στις περιπτώσεις µη καταβολής του προστίµου, αυτό βεβαιώνεται στη ∆ΟΥ στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση στο σύνολό της.

5. ∆εν επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος φυσικού προσώπου ιδιώτη, εφόσον οι παραβάσεις µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων σε βάρος επιτηδευµατία προέκυψαν από καταγγελία του ίδιου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: