Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Μελέτες που αφορούν στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Από τις πρώτες ημέρες της θητείας της η Νέα Νομαρχιακή Αρχή, έθεσε κεντρικό στόχο...

την αναβάθμιση της λειτουργίας του οικοσυστήματος της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
Αυτό έγινε φανερό κατά τη συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007, όταν με την υπ. Αριθμό 36/2007 απόφασή του απέρριψε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες και ερευνητικές εργασίες για τα έργα περιβαλλοντικής υποδομής για την προστασία και αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων της Ν.Δ. Αιτωλοακαρνανίας», ζητώντας την πρόβλεψη για τη βελτίωση της κίνησης των νερών στη Θολή, στην κεντρική και βόρεια λιμνοθάλασσα, μέσω της άρσης των φερτών υλικών, της άρσης των παλαιών ιχθυοφραγμών, της άρσης των αναχωμάτων και της διάνοιξης των υφαλαυλάκων της βόρειας λιμνοθάλασσας μέχρι πίσω από το «Κατράκειο».
Αποτέλεσμα των τότε ενεργειών ήταν η δημοπράτηση, από την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων (Διεύθυνση Δ7) του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, νέας μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη συμπληρωματικών έργων για την αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας» με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ με αναφορά στα πιο κάτω έργα:
Α. Άρση αναχώματος στη Νίδοβα Αιτωλικού και κατασκευή γεφύρωσης για την επικοινωνία μεταξύ χέρσου και Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αιτωλικού.
Β. Επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα της κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και διάνοιξη νέου μικρού υφαλαύλακα δυτικά του απομένοντος αναχώματος του Πόρου-Ντολμά.
Γ. Άρση Αναχωμάτων στο σύμπλεγμα Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κατασκευή νέας γέφυρας στη παλιά θέση της 7ης καμάρας και επισκευή της 3ης καμάρας και των οδοστρωμάτων στο δρόμο Τουρλίδας.
Δ. βελτίωση εφεδρικού συστήματος διάθεσης Λυμάτων του ΣΕΛ Αιτωλικού για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΕΛ.
Ε. Παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη διώρυγα ΔΧΧ.
ΣΤ. Άρση παλαιών φραγμών στην περιοχή του Αιτωλικού και αντικατάσταση φραγμών με νέου τύπου.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο (8/12/2008, αρ.αποφ.184/2008) με συγκεκριμένες παρατηρήσεις, εκτός των πιο πάνω έργων, περιλαμβάνει την εκπόνηση οριστικής μελέτης με τίτλο: «Οριστική μελέτη αποχέτευσης, αποστράγγισης αντλιοστασίων D1, D2 και D6 και συναφών έργων. Τόπος: Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού» με προϋπολογισμό 595.000 ευρώ.
Στη φάση υλοποίησης και των δύο μελετών σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες της, θα κάνουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η βελτίωση της λειτουργίας του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας.
Οι παρεμβάσεις θα στοχεύουν τόσο σε θεσμικό επίπεδο, με τυχόν αναθεώρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, όσο και στην υπόδειξη των απαραίτητων τεχνικών έργων.
Παράλληλα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, δημοπράτησε και την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αποτίμηση Στατικής Επάρκειας Ανατολικών και Δυτικών γεφυριών νησίδας Αιτωλικού και πρόταση έργων για την ασφαλή εξυπηρέτηση σύγχρονων διακομεταμιστικών αναγκών με εξασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των υδάτων της κεντρικής λιμνοθάλασσας προς την λιμνοθάλασσα Σταμνάς» προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, η οποία έχει στόχο την αύξηση της ταχύτητας και του όγκου των νερών προς το ευαίσθητο «κανάλι» του Αιτωλικού.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας θα διεκδικήσει αποφασιστικά, την ένταξη όλων των τεχνικών έργων, που θα προκύψουν από τις εκπονούμενες οριστικές μελέτες, στο Ε.Σ.Π.Α., ώστε η λιμνοθάλασσα να καταστεί κα πάλι πλουτοπαραγωγικός πόρος για τους εργάτες της θάλασσας και της τοπικής οικονομίας.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ - Γ.Γ.Δ.Ε. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7), ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 101 78, ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΒΕΝΕ
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Οριστική μελέτη συμπληρωματικών έργων για την αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτωλοακαρνανίας», και ο τόπος της παροχής ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στα παρακάτω έργα :
Α - Άρση αναχώματος στη Νίδοβα Αιτωλικού και κατασκευή γεφύρωσης για την επικοινωνία μεταξύ χέρσου και Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αιτωλικού.
Β- Επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα της κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και διάνοιξη νέου μικρού υφαλαύλακα δυτικά του απομένοντος αναχώματος του Πόρου - Ντολμά
Γ - Άρση Αναχωμάτων στο σύμπλεγμα Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κατασκευή νέας γέφυρας στη παλιά θέση της 7η καμάρας και επισκευή της 3ης καμάρας και των οδοστρωμάτων στο δρόμο Τουρλίδας
Δ - Βελτίωση εφεδρικού συστήματος διάθεσης Λυμάτων του ΣΕΛ Αιτωλικού για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΕΛ.
Ε - Παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη διώρυγα ΔΧΧ
ΣΤ-Άρση παλαιών φραγμών στην περιοχή του Αιτωλικού και αντικατάσταση φραγμών με νέου τύπου
Τα έργα της υπό ανάθεση μελέτης είναι έργα περιβαλλοντικής υποδομής που θα συμβάλλουν στην προστασία και αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων της Ν.Δ. Αιτωλοακαρνανίας.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 303.000,00 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).


Δεν υπάρχουν σχόλια: