Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

Η εγκατάλειψη του βιολογικού Αιτωλικού καταστρέφει τη Νίδοβα

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε αρμοδίως πριν από μερικές μέρες ο έλεγχος που έγινε από Επιτροπή η οποία αποτέλεσε Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος και που ασχολήθηκε με τον προσδιορισμό των αιτίων που προκάλεσαν   το πρόβλημα της συσσώρευσης  φυτοπλακτού στην περιοχή Νίδοβα λ/Θ Αιτωλικού που εμφανίστηκε ως μάζα πρασινοκίτρινου χρώματος......
που κάλυψε το σύνολο της επιφανείας του νερού στην συγκεκριμένη περιοχή.
Σχετική  αναφορά είχε κατατεθεί από το  σωματείο Ελευθέρων Αλιέων Αιτωλικού για τον έλεγχο λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού της περιοχής.
Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών προχώρησαν σε επιτόπιες αυτοψίες, δειγματοληπτικούς ελέγχους σε συγκεκριμένες περιοχές της λ/θ , ακολούθησαν συναντήσεις όπου έγινε εκτίμηση των αποτελεσμάτων και αναζητήθηκαν τα αίτια της ρύπανσης για να προταθούν στη συνέχεια και λύσεις.
Η δουλειά που έγινε από το Κ.Ε.Π.Π.Ε. της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη ώστε οι αρμόδιοι φορείς (δήμος, Περιφέρεια κλπ) να προβούν στις ενέργειες που πρέπει για να μειωθεί η επιβάρυνση σε συγκεκριμένες περιοχές της λιμνοθάλασσας και ειδικά αυτές που γειτνιάζουν με τον Βιολογικό Καθαρισμό του Αιτωλικού.

Τα συμπεράσματα του κλιμακίου, είναι αρκούντως αποκαλυπτικά για την υφιστάμενη κατάσταση:
«τα αίτια που προκάλεσαν   το πρόβλημα της συσσώρευσης  φυτοπλακτού στην περιοχή Νίδοβα λ/Θ Αιτωλικού που εμφανίστηκε ως μάζα πρασινοκίτρινου χρώματος που κάλυψε το σύνολο της επιφανείας του νερού στην συγκεκριμένη περιοχή είναι τα ακόλουθα:
• Ο αποκλεισμός της ανανέωσης των νερών της περιοχής Νίδοβας εξαιτίας της ύπαρξης του αναχώματος δρόμου από το Αιτωλικό προς τον Βιολογικό Καθαρισμό σε συνδυασμό με την απόφραξη των ανοιγμάτων των γεφυριών. Το πρόβλημα είναι οξύτατο και φαίνεται πως παρατείνεται παρά το γεγονός ότι  έχει γνωστοποιηθεί εδώ και χρόνια από τις υπηρεσίες προς τους αρμόδιους και επίσης από χρόνια υφίσταται ολοκληρωμένος σχεδιασμός και βάση αυτού  τεχνική και περιβαλλοντική ωριμότητα για εκτέλεση των απαραίτητων παρεμβάσεων. Σε συνδυασμό με την ανωτέρω κατάσταση βασικό ρόλο για την εκδήλωση του φαινομένου είναι η απορροή οργανικών φορτίων στην έτσι και αλλιώς εύτροφη περιοχή. Η πηγή των εισερχόμενων φορτίων αυτών (πέραν των φορτίων των φυσικών διεργασιών του συστήματος) είναι τόσο ο Βιολογικός καθαρισμός όσο και οι απορρέοντες αύλακες. Ο Βιολογικός καθαρισμός δίδει οργανικά φορτία με BOD κοντά στα επιτρεπόμενα όρια για ακτές κολύμβησης και τα καθορισμένα από την άδεια λειτουργίας του . Παρόλα αυτά τα  φορτία αυτά που είναι ανεκτά  σε σχετικά ανοικτές θαλάσσιες περιοχές κρίνονται σοβαρά επιβαρυντικά λόγω της συνεχής ροής τους σε μια υδάτινη περιοχή με την  ελάχιστη  ανανέωση υδάτων του συγκεκριμένου αποδέκτη.  Επισημαίνουμε την διαπιστωμένη είσοδο στην λιμνοθάλασσα ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων από  ατυχηματικού χαρακτήρα   εκροές του αποχετευτικού συστήματος πριν τον ΒΙΟΚΑ καθώς και τις ψηλές τιμές BOD στους αύλακες που εκρέουν σε αυτή.

• Οι τιμές BOD που καταγράφονται στην εκροή του Βιολογικού είναι εξ αντικειμένου υψηλές ανεξαρτήτως ορίων για το κλειστό σύστημα που αυτός εκβάλει. Το σύστημα θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά τα οργανικά φορτία αφού με βάση τις μετρήσεις έχουμε πτώση μόλις 20-25 μονάδων BOD μεταξύ της κατάστασης του λύματος εντός του ΒΙΟΚΑ με την εκροή του (πίνακας μετρήσεων  2, και μελέτη 2009) και παρά την μεσολάβηση του συστήματος  αερισμού και του ειδικά κατασκευασμένου για τον σκοπό αυτό τεχνικού καλαμώνα. Υπάρχει πρόβλημα στην συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και  στον σχεδιασμό του καλαμώνα  αφού σε αυτός η εκροή γίνεται επιφανειακά και όχι στο ριζικό σύστημα όπως προβλέπεται στου ειδικού αυτού χαρακτήρα τεχνικά δημιουργημένων συστημάτων προστασίας. Χαρακτηριστικά ενώ ο ΒΙΟΚΑ Αιτωλικού αποδίδει γύρω στα 20-25 BOD. Στο Μεσολόγγι με πολλαπλάσια φορτία λυμάτων (4000 κυβικά ημερησίως) σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑΜ οι τιμές του BOD των εκροών είναι κατά κανόνα κάτω του 10.
• Στην εκροή του Βιολογικού Καθαρισμού διαπιστώθηκαν δραματικά ψηλές τιμές δεικτών πιθανά παθογόνων για τον άνθρωπο μικροβίων προέλευσης  ανθρώπινων οικιακών λυμάτων. Δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος ελήφθησαν για δύο φορές δείγματα προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα συγκυριακής κακής μέτρησης. Το γεγονός είναι γνωστό τουλάχιστον από το 2009 από σχετική μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας του βιολογικού. Φαίνεται ότι από τότε δεν  έχουν παρθεί αποτελεσματικά μέτρα παρά το γεγονός ότι άπτεται με σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας για τους ανθρώπους- κυρίως αλιείς  που έρχονται σε επαφή με τα νερά αυτά. Το σύστημα χλωρίωσης παρότι υφίσταται φαίνεται πως τουλάχιστον κατά περιόδους δεν λειτουργεί.
• Η επιτροπή επισημαίνει την ύπαρξη σοβαρών μικροβιακών φορτίων στην δεξαμενή- στέρνα στάσιμων νερών  που έχει σχηματιστεί από την ύπαρξη τοιχίου στην εκροή του αντλιοστασίου Β3 που βρίσκεται σε επαφή με τα σπίτια του οικισμού αθιγγάνων ανατολικά της πόλης του Αιτωλικού με επιβάρυνση των ανθρώπων που ζουν εκεί  και των παιδιών που παίζουν σε αυτή.
• Από τα στοιχεία που προσκόμισε η ΔΕΥΑΜ προέκυψε ότι μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό των σπιτιών (43% ή 2850 άτομα) καλύπτεται από την αποχέτευση ενώ τα υπόλοιπα καλύπτονται με βόθρους. Παρόλα αυτά από τα προσκομισθέντα στοιχεία για παραδόσεις βοθρολυμάτων στον ΒΙΟΚΑ Μεσολογγίου προκύπτει ότι για το έτος 2012 παρεδόθησαν κάτω από 756 κυβικά λυμάτων από όλη την περιοχή του Δήμου και άρα αποδεικνύεται ότι υφίσταται τεράστιο πρόβλημα ανέλεγκτων παράνομων διοχετεύσεων λυμάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί οικισμοί είναι στο επίπεδο της λιμνοθάλασσας και άρα ούτε απορροφητικοί βόθροι μπορούν να λειτουργούν.

Οι προτάσεις του κλιμακίου:
1)Είναι αναγκαία το ταχύτερο δυνατό η μεταφορά του Βιολογικού καθαρισμού του Αιτωλικού από την περιοχή αυτή λαμβάνοντας υπ’ οψη την ευαισθησία του συστήματος και στην οποία δεν ανταποκρίνονται ακόμα και οι αυστηρότερες προδιαγραφές BOD όπως αυτές των νερών κολύμβησης.
2) Είναι ζωτική ανάγκη η υλοποίηση των έργων που έχουν σχεδιαστεί για την απόφραξη της κυκλοφορίας των νερών στην περιοχή της Νίδοβας    ή έστω για οικονομικούς λόγους τα πρώτα τμήματα των παρεμβάσεων αυτών που μπορούν να γίνουν με ίδια μέσα.
Με την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος και ανεξαρτήτως των παραπάνω είναι αναγκαία τα ακόλουθα:
Α) Δεδομένης της ευαισθησίας του αποδέκτη και του αποκλεισμού των υδάτων του απαιτείται η λειτουργία στον βέλτιστο βαθμό του ΒΙΟΚΑ όσο αφορά τα οργανικά φορτία. Από ότι αναφέρθηκε από τον Δ/ντή της ΔΕΥΑΜ δεν λειτουργεί ένα σημαντικό ποσοστό του ειδικού για αυτό το σκοπό εξοπλισμού ο οποίος όπως ειπώθηκε θα  επισκευαστεί. Προτείνεται η σοβαρή εξέταση της δυνατότητας  προσωρινής επέκτασης του σωλήνα εκροής του ΒΙΟΚΑ  ώστε αυτός να μην εκρέει απευθείας στο υδάτινο σύστημα αλλά στον απέναντι υφιστάμενο βάλτο. Το μέτρο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στο υδάτινο σύστημα και αφού οι περιορισμοί που έχουν τεθεί από τους περιβαλλοντικούς όρους όσο αφορά το BOD δεν επαρκούν και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συστήματος.
Β) Είναι άκρως επιβεβλημένο να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία το σύστημα χλωρίωσης. Η επιτροπή προτείνει συνεχής ελέγχους τόσο από την εσωτερική λειτουργία του Δήμου  και της ΔΕΥΑΜ όσο και από τον Φορέα Διαχείρισης και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Γ)  Όσο αφορά τις διαχύσεις του αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή Αιτωλικού στην επιτροπή γνωστοποιήθηκε από τον Δ/ντή της ΔΕΥΑΜ  η δημοπράτηση έργου που αφορά τα αντλιοστάσια και με το οποίο αναμένεται να σταματήσουν οι σχετικές υπερχειλίσεις
Δ)  Άμεσο έλεγχο από την επιτροπή σταβλισμού   και άλλων αρμοδίων δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών του  των παρακείμενων των αυλάκων που απορρέουν στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού κτηνοτροφικών υποδομών.
Ε) Άμεση αντιμετώπιση από τον ΤΟΕΒ και του Δήμου του προβλήματος της «στέρνας» στάσιμων νερών στην εκροή του αντλιοστασίου στον οικισμό αθιγγάνων ανατολικά του Αιτωλικού.
ΣΤ) Τέλος με γνωστό το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης οικιακών λυμάτων όπως πρόκυψε από τα στοιχεία της ΔΕΥΑΜ για την εκκένωση και παράδοση στον ΒΙΟΚΑ Μεσολογγίου βοθρολυμάτων, είναι αναγκαία η αποτελεσματική αστυνόμευση τα αποτελέσματα της οποίας μπορεί να είναι μετρήσιμα από την μεταβολή των στοιχείων και από αποδεικτικά στοιχεία παράδοσης λυμάτων.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: